Kode - fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för Kode. Prenumerera på sidan och få uppdateringar om arbetet genom att fylla i din mailadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Kode: Fördjupad översiktsplan
Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: KS2020/1689

 Status

Arbetet med att ta fram en samrådshandling för FÖP Kode pågår. En medborgardialog har genomförts där syftet var att, i ett tidigt skede, ta del av invånarnas erfarenheter, kunskap och tankar om Kode nu och i framtiden. Resultatet av medborgardialogen används som underlag i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Andra underlag som kommer att tas fram är exempelvis Trafikutredning, Grönstrukturplan, Övergripande dagvatten/skyfallsutredning, Geoteknisk utredning med flera. 

Medborgardialogen stängd för deltagande

Tack till alla er som deltagit i medborgardialogen! Nu går vi igenom era synpunkter och tankar. Resultatet kommer att publiceras på denna sida under början av hösten.  

Längre fram i planprocessen, under samråd och granskningstid, kommer medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget till fördjupad översiktsplan för Kode (FÖP Kode). Kom ihåg att prenumerera på denna sida för att få ett mail när vi uppdaterar informationen eller lägger ut nya handlingar.

Preliminär tidsplan

  • Medborgardialog - våren 2021
  • Samråd - hösten 2022
  • Granskning  - våren 2023
  • Antagande och laga kraft - 2023

 

Områdesbeskrivning

Utgångspunkt i arbetet med fördjupad översiktsplan Kode är tätortsavgränsningen för orten som anges i översiktsplanen, ÖP 2010. I planprocessen kommer denna gränsdragning att studeras och eventuellt förändras.

 

Syfte

Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i ÖP 2010 för det geografiska området. FÖP:en kommer även utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhällle.

Arbetar syftar också till att få ett mer detaljerat underlag som vägleder och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och andra beslut.

En fördjupad översiktsplan är ett mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen (antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplaner.

På Boverkets webbplats finns en kunskapsbank där du kan få mer information om planering

 

Bakgrund

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden efterföljs i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. 

  Sidan uppdaterades: