FÖP Kode

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplanen (2010) för det geografiska området. FÖPen kommer också utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle.

Fördjupad översiktsplan för Kode

Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: KS2020/1689

 

Status

Arbetet med att ta fram en samrådshandling för FÖP Kode pågår. En medborgardialog har genomförts där syftet var att, i ett tidigt skede, ta del av invånarnas erfarenheter, kunskap och tankar om Kode nu och i framtiden. Resultatet av medborgardialogen används som underlag i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Andra underlag som kommer att tas fram är exempelvis Trafikutredning, Grönstrukturplan, Övergripande dagvatten/skyfallsutredning, Geoteknisk utredning med flera. 

Medborgardialog 

Under våren 2021 genomfördes en medborgardialog i två steg, en generell dialog för samtliga medborgare och en dialog riktade till elever på skolorna i Kode. Medborgarna hade under en månads tid möjlighet att besvara en webbenkät och lämna kommentarer om specifika platser i ett kartformulär. Resultatet av dialogen har nu sammanställts i en rapport där vi särskilt belyst de synpunkter som förekommer ofta. Vill du läsa de inkomna kommentarerna i sin helhet finns dessa att begära ut som allmänna handlingar.

Läs sammanställningen av medborgardialogen här (pdf)

Längre fram i planprocessen, under samråd och granskningstid, kommer medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget till fördjupad översiktsplan för Kode (FÖP Kode). Kom ihåg att prenumerera på denna sida för att få ett mail när vi uppdaterar informationen eller lägger ut nya handlingar.

Preliminär tidsplan
  • Medborgardialog - våren 2021
  • Samråd - hösten 2022
  • Granskning  - våren 2023
  • Antagande och laga kraft - 2023

 

Områdesbeskrivning

Utgångspunkt i arbetet med fördjupad översiktsplan Kode är tätortsavgränsningen för orten som anges i översiktsplanen (ÖP 2010). I planprocessen kommer denna gränsdragning att studeras och eventuellt förändras.

 

Syfte

Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i ÖP 2010 för det geografiska området. FÖP:en kommer även utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhällle.

Arbetar syftar också till att få ett mer detaljerat underlag som vägleder och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och andra beslut.

En fördjupad översiktsplan är ett mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen (antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplaner.

På Boverkets webbplats finns en kunskapsbank där du kan få mer information om planering

 

Bakgrund

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden efterföljs i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. 

  Sidan uppdaterades: