Ytterby - fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för Ytterby

Ytterby: Fördjupad översiktsplan

Handläggare: Linda Andreasson

 

Status

Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ytterby. Arbetet handlar om ta fram riktlinjer och strategier för Ytterbys utveckling på lång sikt.

Under våren 2017 samlades information in från de som bor i Ytterby, tänker flytta hit, besöker eller verkar här. Tack för alla inkomna synpunkter, dessa är värdefulla för det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen!

 

Områdesbeskrivning

Området för fördjupad översiktsplan visas i kartan ovanför. Den geografiska avgränsningen kan komma att ändras under planprocessens gång. I norr avgränsas området mot Rollsbo industriområde, i öst och söder Nordre älv och naturreservat, i väst följer det avgränsning av serviceort mot landsbygd.

 

Syfte

Syftet med fördjupad översiktsplan är att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar var, vad och hur den fysiska miljön i Ytterby ska utvecklas på lång sikt.

Fördjupad översiktsplan ska svarar mot komunfullmäktiges strategiska mål: ökad tillväxt, attraktivt boende, minskad miljö och klimatpåverkan och minskad segregation.

Fördjupad översiktsplan tjänar som mellanled mellan den kommunöverfattande översiktsplanen 2010 (antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplanen. På Boverkets webbplats finns mer information om fördjupad översiktsplan.

Bakgrund

Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. GRs strukturbild efterföljs i Översiktsplan 2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser.

I Ytterby har det under senaste åren främst planerats och bebyggts i utkanterna och längs med kommande Sparråsvägen (förbindelsen Torsbyvägen - Marstrandsvägen) med undantag för centrumområdet. Genom flytten av den kommunala ridskolan finns nu möjligheter att förtäta och binda samman centrala Ytterby.

För att skapa ett hållbart stationssamhälle antog kommunfullmäktige den 16 juni 2016 förslag om att påbörja arbete med fördjupad översiktsplan för Ytterby (Dnr KS2016/0329).

Under 2015 arbetade en intern tjänstemannagrupp från planenheten tillsammans med forskare och specialister från KTH i en serie workshops med "Hela Ytterby" inom forskningsprojektet SPECIAL. En sammanställning av det arbete som gjordes har tagits fram, den syftar till att vara ett fortsatt planeringsunderlag för FÖP Ytterby. Du hittar den under Utredningar.

2016 startades EU-projektet SMART MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions). Kungälvs kommun har förbundit sig att medverka i detta. I projektet ingår 10 projektpartners från 8 storstadsregioner (Oslo, Göteborg, Helsingfors, Budapest, Ljubljana, Rom, Porto och Barcelona). I projektet riktar man in sig på det centrala stationsområdet i Ytterby för att skapa ökad delaktighet, mobilitet och energieffektivitet i arbetet med transportnoder. Inom ramen för FÖP Ytterby sker samverkan med SMART MR-projektet så att dessa berikar varandra genom att behandla olika perspektiv av Ytterby som stationssamhälle.

12-13 december 2017 genomfördes en Workshop i Kungälv där medlemmar från de andra storstadsregionerna i SMART MR deltog. Bland annat diskuterades förtätningsanalysen för Ytterby samt att det genomfördes en walk and talk tur på plats i Ytterby. Resultatet från detta arbete är ytterligare ett underlag i FÖP arbetet.

Att Ytterby fortsatt ingår i olika samverkansprojekt och forskningsbaserade plattformar säkerställer att FÖP Ytterby blir ett användbart planeringsinstrument och innebär en regional och global uppmärksamhet kring orten ur ett planeringsperspektiv.

  Sidan uppdaterades: