Liljedal parkeringshus

Detaljplan för del av Gärdet 1:3 med flera.

Kungälv: Bostäder - Parkeringshus
Handläggare: Karin Jern
Diarenummer: KS2017/0390

Status

Planarbetet är påbörjat med att ta fram samrådshandlingar, men har just nu pausats.

Planområdet omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.


Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den södra delen av Kungälv centrum och utgörs idag i huvudsak av yta för markparkering. Planområdet avgränsas i norr av befintliga bostads- och centrumkvarter, i väster av befintliga villakvarter och i söder av Orklas kexbageri. Åt öster gränsar planområdet mot en större yta för markparkering, som ingår i detaljplanen för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m.fl. vars syfte är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse.

 

Syfte

Syftet med planen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet med ytterligare ett kvarter och samtidigt tillgodose det parkeringsbehov som finns i centrala Kungälvs södra delar.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: