Glöskär 1:7 med flera

Detaljplan för Glöskär 1:7 med flera

Kärna: Omvandling

Handläggare: Hans Jönsson
Dnr: 2011/1753

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 24 maj 2017. Efter det att Mark- och miljööverdomstolen antagit planen med en liten ändring vann detaljplanen laga kraft den 22 augusti 2018. Du hittar planhandlingarna under Laga kraft.

 

Områdesbeskrivning

Fastigheterna är belägna utmed havet i sydvästra Kungälv, på södra sidan av en mindre halvö i Ryskärsfjorden. Planområdet nås via väg 596. Från den allmänna vägen leder ”Norra Glöskärsvägen”
fram till planområdet. Till Kärna är det cirka 5 kilometer. Till Kungälvs centrum är avståndet cirka 18 kilometer.

 

Syfte

Förslag till detaljplan upprättas enligt PBL 2010:900 för att skapa förutsättningar för att anpassa befintliga byggrätter för helårsboende genom att medge en större byggnadsarea då vatten- och avloppsledningar anslutits till kommunalt ledningsnät. Samtidigt avses vägområdet förlängas i enlighet med befintligt utseende samt mindre justeringar utföras genom reglering av så kallad prickmark. Inga nya byggrätter planeras.

  Sidan uppdaterades: