Håffrekullen

Detaljplan för bostäder på Håffrekullen, Håffrekullen 1:3 med flera.

Diseröd: Bostäder
Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: KS2010/1312

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 20 april 2017. Beslutet vann laga kraft den 3 oktober 2017.
Lagakraftvunna handlingar ligger under rubriken Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget nordost om Kungälvs tätort och cirka 1,5 kilometer öster om Diseröd. Det aktuella området ligger runt Håffrekullen och ner mot göta Älv.
 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för befintliga bostadshus och förtäta området med avstyckning av trettiotre nya tomter. 

  Sidan uppdaterades: