Hareslätt, del av Marstrand 6:7

Detaljplan för Hareslätt, del av Marstrand 6:7

Marstrand: Bostäder

 

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2014.

En markanvisningstävling har genomförts och Boskaparna, Kungälvsbostäder och Saltholmsgruppen är de exploatörer som kommer vara med och bygga ut Hareslätt.

 

Områdesbeskrivning

 Planområdet är beläget på norra Koön i Marstrand. Det ligger strax norr om bostadsområdet Myren.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 100 bostäder inom planområdet med olika bostadstyper och upplåtelseformer. Bostäderna ska placeras in varsamt i landskapet och anpassas till terrängen så att det mycket kuperade området har kvar så mycket som möjligt av sin karaktär av orörd natur.

  Sidan uppdaterades: