Havshotellet, Marstrand 74:4 med flera

Detaljplan för Marstrand 74:4 med flera, Havshotellet

Marstrand: Hotell

Handläggare: Linda Andreasson
Dnr: 2015/42

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 15 juni 2017.

Planen vann laga kraft den 7 juli 2017. Lagakraftvunna handlingar hittar du under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget längst västerut på Koön, inom Marstrandsstadsbebyggelsen. Planområdet begränsas i norr av Södra Strandgatan, i väster och söder av bostadsbebyggelse och i öster av torgyta och parkering.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt Havshotell samt ge planstöd för befintlig gång-och cykelbana och kajstråk.

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: