Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 med flera

Detaljplan för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 med flera

Kärna: Bostäder

 

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 10 oktober 2014.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 1 kilometer från Kärna samhälle. Det föreslagna planområdet avgränsas i norr, väster och söder av ett bergs- och skogsparti. I norr och söder ligger befintliga friliggande bostadshus längs med de befintliga vägarna. I öster ansluter området mot Lv 604 som går mellan Kärna och Ytterby.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse bestående av sammanlagt cirka 35 friliggande villor, möjlighet ges i planen för parhus.

  Sidan uppdaterades: