Kärna skola, förskola och bostäder

Detaljplan för Kärna 67:1 förskola, skola och bostäder.

Kärna: Förskola - Skola - Idrott - Bostäder
Diarienummer: KS2017/0531
Kontaktperson projektledning: Rickard Holmgren
Kontaktperson plan: Viktor Heineson

Status

2020-12-03

Planarbetet för Kärna 67:1 är klart. I december 2020 påbörjas arbetet. Vill du veta hur byggprojektet går kan du besöka byggprojektsidan under "pågående byggprojekt".

Byggprojektsida fär Kärna 67:1 

Den här sidan kommer tas bort efter ett år. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kärna tätort och avgränsas i väster av väg 570 och i öster av villbabebyggele och Kärna skola. Norr om planområdet reser sig berg. Södra delen av planområdet gränsar mot villabebyggelse, flack mark och bergsknallar. Området ligger inom fastigheten Kärna 67:1, kommunal fastighet.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av skola, förskola och bostäder. Till planen syfte hör också att möjliggöra för uppförande av en fullstor idrottshall.

Detaljplanens huvuddrag innebär att Fotbollsplanen i Kärna och kringliggande gräsytor tas i anspråk för uppförande av skola, förskola, idrottshall och bostäder.

  Sidan uppdaterades: