Kärna 67:1 förskola, skola och bostäder

Detaljplan för Kärna 67:1 förskola, skola och bostäder

Kärna: Förskola - Skola - Idrott - Bostäder

Diarienummer: KS2017/0531
Kontaktperson projektledning: Rickard Holmgren
Tel: 0303–239525
Kontaktperson plan: Viktor Heineson
Tel: 0303–239107

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 3 oktober 2019. Alla inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande. Detta finns tillgängligt under fliken Antagande tillsammans med antagandehandlingarna. 

Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Överklagandet avslogs.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kärna tätort och avgränsas i väster av väg 570 och i öster av villbabebyggele och Kärna skola. Norr om planområdet reser sig berg. Södra delen av planområdet gränsar mot villabebyggelse, flack mark och bergsknallar. Området ligger inom fastigheten Kärna 67:1, kommunal fastighet.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för uppförande av skola, förskola och bostäder. Till planen syfte hör också att möjliggöra för uppförande av en fullstor idrottshall.

Detaljplanens huvuddrag innebär att Fotbollsplanen i Kärna och kringliggande gräsytor tas i anspråk för uppförande av skola, förskola, idrottshall och bostäder.

  Sidan uppdaterades: