Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 245

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245.

Marstrand: Bostäder
Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2019/1132

 

Status

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 17 juni – 9 juli 2021. Du hittar handlingarna under Granskning. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit till Kungälvs kommun, Samhälle och utveckling senast fredagen den 9 juli 2021 via e-post till kommun@kungalv.se eller via brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. E-postmeddelande eller brev ska vara märkt med diarienummer KS2019/1132.

 

Områdesbeskrivning

Planändringen omfattar kvartersmark för bostadsändamål, inom detaljplanen med aktnummer 245. Bebyggelsen består av mindre fritidshus.


Syfte

Huvudsyftet med planändringen är att pröva utökad byggrätt för den befintliga bostadsfastigheten inom detaljplanen. Detta innebär kortfattat att högsta tillåtna byggnadsarea föreslås vara 100 kvm, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd föreslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs det också till bestämmelser rörande minsta tomtstorlek och att inte tillåta komplementbyggnader.

 

  Sidan uppdaterades: