Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 45

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45

Marstrand: Bostäder
Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2013/457

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 


Status

2020-01-29

Under februari månad kommer geotekniska undersökningar att genomföras. Undersökningarna sker preliminärt under vecka 6 och kommer att utföras med en larvgående borrbandvagn. Undersökningarna kommer att ske inom inringat område på kartan som du kan se nedan. Punkterna illustrerar preliminära lägen på borrpunkter. Inom område A kommer en borrning att ske i anslutning till lokalgatan.

2020-09-25

Den 25 september genomfördes ett fältbesök av geotekniker och bergtekniker på Klåverön. Detta för att göra en översiktlig bedömning av de bergtekniska och geotekniska förhållandena inom områdena aktuella för planändring.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 10 juni – 6 juli 2020. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken.

 

Områdesbeskrivning

Planändringen omfattar kvartersmark för bostadsändamål, inom detaljplanen med aktnummer 45. Bebyggelsen består av mindre fritidshus.

 

Syfte

Huvudsyftet med planändringen är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom detaljplanen. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd föreslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.

 

  Sidan uppdaterades: