Klocktornet 35

Detaljplan för del av Klocktornet 35

Kungälv: Bostäder - Handel

Handläggare: Karin Jern

 

Status

Ärendet har överklagats till Mark- och miljödomstolen som den 9 mars 2017 avslog överklagan. Därefter överklagades ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen som den 22 maj 2017 meddelade beslut att ärendet inte ges prövningstillstånd. Länsstyrelsen har den 5 oktober 2016 beslutat att inte pröva beslutet. Planbeslutet vann laga kraft den 22 maj 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget längs Strandgatan i Kungälvs centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Strandgatan med bostäder och lokaler genom att förändra en outnyttjad befintlig byggrätt, samt att gestaltningen sker i samklang med stadsrummet, kvarteret och kulturmiljön.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsutskottet har godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen var att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Parallellt med den här detaljplanen pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal.


Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Liljedal kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: