Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 med flera

Kungälv: Bostäder - Handel

Handläggare: Karin Jern
Dnr: 2015/524

Status 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden  5 juli - 5 september 2018. Du hittar handlingarna under Granskning. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid södra infarten till Kungälvs centrum omfattas av fastigheterna Klocktornet 36 samt delar av Gärdet 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4. Tvärs igenom planområdet sträcker sig Strandgatan. Inom planområdet finns en befintlig galleria samt parkeringsytor.

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel i bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs centrum. 

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Liljedal kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: