Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3

Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 med flera.

Kungälv: Bostäder - Handel
Diarienummer: 2015/524

Status 

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 5 december 2019. Kommunens beslut om att anta planen överklagades till mark- och miljödomstolen samt vidare till Mark- och miljööverdomstolen men överklagandet avslogs. Detaljplanen vann laga kraft 2020-05-26.

Bakgrund

Planarbetet har pågått sedan februari 2015. Detaljplanen var utställd för en andra granskning under tiden 4 juli till 23 augusti.

Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017. Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är förenlig med översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid södra infarten till Kungälvs centrum omfattas av fastigheterna Klocktornet 36 samt delar av Gärdet 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4. Tvärs igenom planområdet sträcker sig Strandgatan. Inom planområdet finns en befintlig galleria samt parkeringsytor.

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel i bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan). Förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs centrum. 

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Liljedal kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: