Kode nya skola

Syftet med planen är att upprätta en skola.

Detaljplan för skola i Kode

Handläggare planarbete: Hanna Hedin
Diarienummer: KS2021/1490

 

Status

Den 16 juni 2021 fick förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för skola vid scoutstugan i Kode, ”Plats M”. Enligt kommunstyrelsens beslut ska den nya skolan i första hand ersätta Tunge skolas lokaler, årskurs 3 — 6. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2022. Just nu pågår utredningsarbete.

I samband med beslutet den 16 juni 2021 pausades planarbetet för en ny skola på ”Plats L”.

 

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, efter genomförd lokaliseringsstudie. Den nya skolan skulle ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola, för elever från förskoleklass till årskurs 6. En lokaliseringsstudie för att avgöra lämpligast plats för den nya skolan påbörjades under 2016. Lokaliseringsstudiens syfte var att utreda lämplig plats för en sammanhållen skolenhet i Kode för upptagningsområdets samtliga nuvarande elever i årskurs F-6. Studien färdigställdes inte men pekade ut ”Plats C” (Guntorp 1:4, åker) som mest lämplig. Hösten 2019 påbörjades planarbete för Kode nya skola på ”Plats C”. Samtidigt behövde den påbörjade lokaliseringsstudien fördjupas och dess aktualitet säkerställas, bland annat med anledning av att ”Plats C” utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Nu visade sig ”Plats L” vara lämpligast för Kode nya skola. Planarbete för Kode nya skola på ”Plats L” startade hösten 2020.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2020 presenterades förvaltningens slutsatser i lokaliseringsstudien dittills, att ”Plats L” är lämpligast för Kode nya skola. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplan för ”Plats L”, och att förvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen för fortsatt dialog inför beslut om detaljplan, med ett ytterligare skarpt alternativ utöver ”Plats L.”

Lokaliseringsstudien färdigställdes med slutsatsen att ”Plats L” är lämpligast för Kode nya skola, och som ytterligare skarpt alternativ anges ”Plats M” vid scoutstugan väster om centrala Kode.

Läs Lokaliseringsstudien för Kode skola här

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021 att platsen vid scoutstugan, ”Plats M”, antas som lokalisering av ny skola, att förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny skola på vald plats enligt beslutspunkt ett, att uppdraget om en sammanhållen skola inte längre gäller och förvaltningen får i uppdrag att pausa planarbete på ”plats L”.

Läs Kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2021


Om planarbetet

Plats L

I september 2020 påbörjades planarbete för ”Plats L”. Platsen utgörs delvis av området kring Kode befintliga skola, delvis mindre del av befintligt grönområde på del av fastigheten Solberga-Bräcke 1:14. En trafikutredning har utrett förutsättningarna och förslag på placering av parkering, bussangöring och hämta-lämna platser som trafikkonsulterna bedömer är lämpliga för att hantera trafikflödet till och från skolområdet. Arbetet med en naturvärdesinventering med tillhörande fågel- och grodinventering inleddes i april och har sammanställts under sommaren.

I samband med Kommunstyrelsen beslut 2021-06-16 pausades planarbetet på ”plats L”.  

Plats M

I augusti 2021 påbörjades planarbete för ny skola vid ”plats M”, vid scoutstugan i Kode. Enligt kommunstyrelsens beslut ska den nya skolan i första hand ersätta Tunge skolas lokaler, årskurs 3 - 6. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2022. Just nu pågår utredningsarbete.

Mer information

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode startade i mars 2021.

Kode - fördjupad översiktsplan

  Sidan uppdaterades: