Kode nya skola

Detaljplan för skola i Kode. Prenumerera på sidan genom att fylla i din mailadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Kode: Skola
Projektledare: Rickard Holmgren
Handläggare planarbete: Ida Andersson
Ärendenummer: KS2021/0175
Handläggare lokaliseringsstudie: Åsa Johansson
Ärendenummer: KS2016/0185

Status

Den 16 juni 2021 fick förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för skola vid scoutstugan, ”Plats M”.

Uppdraget gäller inte längre en sammanhållen skola. Den nya skolan på ”plats M” ska i första hand ersätta enbart Tunge skolas lokaler, för elever i årskurs 3-6. I samband med beslutet pausades planarbetet på ”Plats L”.

Planarbetet för Plats M kommer att påbörjas under hösten 2021.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, efter genomförd lokaliseringsstudie. Den nya skolan skulle ersätta skolverksamheten på befintlig Kode skola och Tunge skola, för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Lokaliseringsstudie för att avgöra lämpligast plats för Kode nya skola påbörjades under 2016. Lokaliseringsstudiens syfte var att utreda lämplig plats för en sammanhållen skolenhet i Kode för upptagningsområdets samtliga nuvarande elever i årskurs F-6. Den färdigställdes inte men pekade ut ”Plats C” (Guntorp 1:4, åker) som mest lämplig. Hösten 2019 påbörjades planarbete för Kode nya skola på ”Plats C”. Samtidigt behövde den påbörjade lokaliseringsstudien fördjupas och dess aktualitet säkerställas, bland annat med anledning av att ”Plats C” utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Nu visade sig ”Plats L” vara lämpligast för Kode nya skola. Planarbete för Kode nya skola på ”Plats L” startade hösten 2020.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2020 presenterades förvaltningens slutsatser i lokaliseringsstudien dittills, att ”Plats L” är lämpligast för Kode nya skola. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplan för ”Plats L”, och att förvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen för fortsatt dialog inför beslut om detaljplan, med ett ytterligare skarpt alternativ utöver ”Plats L.”

Lokaliseringsstudien färdigställdes med slutsatsen att ”Plats L” är lämpligast för Kode nya skola, och som ytterligare skarpt alternativ anges ”Plats M.”

 Läs Lokaliseringsstudien för Kode nya skola här (pdf)

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2021 att platsen vid scoutstugan, ”Plats M”, antas som lokalisering av ny skola, att förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för ny skola på vald plats enligt beslutspunkt ett, att uppdraget om en sammanhållen skola inte gäller längre och förvaltningen får i uppdrag att pausa planarbete på ”plats L”.

Läs Kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2021 här (pdf)


Om planarbetet

Plats L

I september 2020 påbörjades planarbete för ”plats L”. Platsen utgörs delvis av området kring Kode befintliga skola, delvis mindre del av befintligt grönområde på del av fastigheten Solberga-Bräcke 1:14. En trafikutredning har utrett förutsättningarna och förslag på placering av parkering, bussangöring och hämta-lämna platser som trafikkonsulterna bedömer är lämpliga för att hantera trafikflödet till och från skolområdet. Arbetet med en naturvärdesinventering med tillhörande fågel- och grodinventering inleddes i april och har sammanställts under sommaren.

I samband med Kommunstyrelsen beslut 2021-06-16 pausades planarbetet på ”plats L”.  

Plats M

Förvaltningen fick 2021-06-16 uppdrag att upprätta detaljplan för ”plats M”, vid scoutstugan.  

Planarbetet för Plats M kommer att påbörjas under hösten 2021.

Mer information

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode startade i mars 2021. Du kan läsa om den fördjupade översiktsplanen för Kode genom att följa länken nedanför. 

Kode - fördjupad översiktsplan

 

  Sidan uppdaterades: