Kode nya skola

Detaljplan för skola och förskola i Kode. Prenumerera på sidan genom att fylla i din mailadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Kode: Skola och förskola
Projektledare: Rickard Holmgren
Handläggare planarbete: Ida Andersson
Ärendenummer: KS2021/0175
Handläggare lokaliseringsstudie: Åsa Johansson
Ärendenummer: KS2016/0185

Status

Under kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2020 presenterades förvaltningens slutsatser i lokaliseringsstudien, där plats L hittills visat sig bäst lämpad för Kode nya skola. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplanen och att förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen för fortsatt dialog inför beslut om detaljplan, med ett ytterligare skarpt alternativ utöver plats L.

I lokaliseringsstudien fortgår arbetet med att ta fram ett ytterligare skarpt alternativ. Lokaliseringsstudien förväntas färdigställas innan sommaren.

I arbetet med detaljplan (planarbetet) för skola på plats L har en trafikutredning tagits fram. Naturvärdesinventering, med tillhörande fågel- och grodinventering, inleddes under april och sammanställs under sommaren.

Platser C, L och M syns markerade i kartan ovan.

Den 16 december genomfördes en digital medborgarstämma om utvecklingen av Kode samhälle och lokalisering av ny skola. Du kan se stämman i efterhand och ta del av presentationen som visades på stämman. Det kom in många frågor till kommunen inför och under stämman och dessa finns nu besvarade på sidan om medborgarstämman. 

Har du frågor om lokaliseringsstudien eller planarbetet för Kode nya skola? Läs vanliga frågor och svar här. 

Bakgrund

Kode nya skola ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Avsikten är att skapa en sammanhållen grundskola. Skolan ska ha plats för det nuvarande elevantalet (cirka 460 elever) med viss marginal. Kode nya skola kommer att innebära moderna, energieffektiva och flexibla lokaler som underlättar för undervisningen. Förhoppningen är att den nya skolan står klar 2024.

Skolan skall i framtiden kunna utökas till totalt 900 elever. Ny detaljplan för Kode nya skola skall därför möjliggöra det. Inget beslut är fattat om att högstadium kommer att förläggas i Kode. Skolan i framtiden för totalt 900 elever kommer att kunna utgöras av årskurser F-6 eller årskurser F-9.

Kode nya skola skall utgöras av bland annat:

  • Skolbyggnad
  • Idrottshall
  • Skolbibliotek
  • Skolgård

Om planarbetet

Planarbete för Kode nya skola pågår för plats L. Platsen utgörs delvis av området kring Kode befintliga skola, delvis av del av befintligt grönområde på del av fastigheten Solberga-Bräcke 1:14. I kartan ovan syns plats L grönmarkerad.

En trafikutredning påbörjades i december 2020. Dess syfte är att utreda hur en trafiksäker och långsiktigt hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag kan åstadkommas. Du hittar trafikutredningen under ”utredningar”. Trafikutredningen presenterar förslag på placering av parkering, bussangöring och hämta-lämna platser som trafikkonsulterna bedömer är lämpliga för att hantera trafikflödet till och från skolområdet. Detta är alltså förslag och kan komma att lösas på annat sätt. Trafikutredningen är enbart en del av allt underlag och i det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer en bedömning göras mellan olika intressen, där trafik är en av aspekterna.

Ett obligatoriskt moment tidigt i alla planarbeten är undersökning av betydande miljöpåverkan, vilken ska samrådas med länsstyrelsen och andra eventuellt berörda myndigheter och kommuner. Syftet med denna undersökning är att besvara frågan om genomförandet av detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan, i lagstiftarens mening. Undersökningar av betydande miljöpåverkan regleras i miljöbalkens sjätte kapitel. Kommunens bedömning i planarbetet för skola på plats L är att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, utan att de frågor och risker som framkommit i undersökningen kan hanteras inom ramen för planarbetet. Länsstyrelsen yttrade den 6 april att det inte går att utesluta att genomförandet av detaljplanen kan innebära en betydande miljöpåverkan, med avseende på förekomst av rödlistade fågelarter i området. För att kunna utesluta negativ miljöpåverkan måste en naturvärdesinventering med inriktning på fåglar tas fram där förekomsten av rödlistade fågelarter och exploateringens eventuella påverkan på dessa utreds. Kommunens undersökning och länsstyrelsens samrådsyttrande på denna finns under ”Arbete har påbörjats”.

Arbetet med en standardiserad naturvärdesinventering med tillhörande fågel- och grodinventering inleddes i april och sammanställs under sommaren.

Om lokaliseringsstudien

Lokaliseringsstudien fortsätter med att för plats C och M ta fram ett ytterligare skarpt alternativ utöver plats L. I kartan syns var i Kode platserna C, L och M ligger.
Lokaliseringsstudien förväntas färdigställas innan sommaren.
För mer information om det fortsatta arbetet med lokaliseringsstudien, läs kommunstyrelsens beslut och förvaltningens beslutsunderlag som låg till grund för beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningens beslutsunderlag

Under sommaren 2020 fick allmänheten möjlighet att tycka till om och lämna synpunkter på placeringen för Kode nya skola via en enkät. Enkäten rörde fyra olika platser (C, K, L och M). Enkätens syfte var att bidra med lokalkännedom och åsikter. Enkäten var inte en omröstning för att utse plats för Kode nya skola. 

Mer information

För mer information om vad lokaliseringsstudien och planarbetet innebär läs vanliga frågor och svar om Kode nya skola.

En digital medborgarstämma genomfördes den 16 december, om utvecklingen av Kode tätort och om lokaliseringen av Kode nya skola. Du kan se stämman i efterhand och ta del av presentationen som visades på stämman. Det kom in många frågor till kommunen inför och under stämman och dessa finns nu besvarade på sidan om medborgarstämman. 

Digital medborgarstämma Kode 16 december 2020

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode startade i mars 2021.

Kode - fördjupad översiktsplan

 

 

Nyheter om Kode nya skola

Platsen för ny skola i Kode utreds - 3 november 2020

Stort engagemang för ny skola i Kode - 18 augusti 2020

Vilken är lämpligaste platsen för Kode nya skola? - 26 juni 2020

Detaljplan påbörjad för ny skola i Kode - 5 februari 2020

  Sidan uppdaterades: