Krukmakaregatan

Detaljplan för Krukmakaregatan

Kungälv: Bostäder - Verksamheter

Handläggare: Mikaela Ranweg
Dnr: 2010/454

 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 7 april - 2 juni och den 15 maj hölls ett informationsmöte för sakägare och andra intresserade.

Kommunstyrelsen har den 22 mars 2017 §§ 86/2017 beslutat att behovsbedömningen godkänns. Bedömningen var att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Kungälv.
 

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning med bostäder och lokaler för handel/centrumverksamheter på ett litet grönområde vid Krukmakaregatan och två bakgårdar vid Västra gatan. Samt att värna de kulturvärden som ryms på platsen.

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: