Kvarter 14 Kongahälla

Detaljplan för kvarter 14 - Kongahälla, del av Gärdet 1:1 och Intendenten 2

Kungälv: Bostäder - Centrum - Handel

Handläggare:
Dnr: KS2016/1447

 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 9 februari till 9 mars 2018. Den 21 februari hölls ett öppet hus för sakägare och andra intresserade. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Behovsbedömningen har beslutats av kommunstyrelsen genom förvaltningen den 5 februari 2018.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv intill korsningen Uddevallavägen/Kongahällagatan, samt på torget mellan Intendenten 1 och 2. Planområdet är cirka 0,15 hektar. 

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny placering och utformning av det punkthus som tidigare möjliggjorts och fått byggrätt genom detaljplanen för Kongahälla östra. Därtill syftar planen till att lägga fast allmän plats för stråken in till Vita Fläcken samt längs Kongahällagatan och Uddevallavägen. Planen syftar även till att möjliggöra en mindre ökning av byggrätten och byggnadshöjden för centrum och handel utmed fasaden på befintlig stormarknad för att på det viset skapa yta och fasader som levandegör torget och stråket.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: