Lycke-Ryr 2:6 med flera

Detaljplan för Lycke-Ryr 2:6 med flera

Kärna: Bostäder - Omvandling

Handläggare: Hans Jönsson
Dnr: 2011/331

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 21 mars 2018. Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens beslut. Detaljplanen vann laga kraft 8 oktober 2018. Handlingarna för detaljplanen finns att ladda ned under fliken Antagande. 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i anslutning till väg 570, cirka 16 kilometer från Kungälvs centrum. Fastigheterna är belägna på västra sidan av Ryrs dalgång. Området ligger i en trädbevuxen bergssluttning som
faller mot nordost. Till Kärna är avståndet cirka 3 kilometer och till Marstrand cirka 21 kilometer.

 

Syfte

Förslag till detaljplan upprättas genom ett enkelt planförfarande för att skapa förutsättningar för att anpassa befintliga byggrätter för helårsboende samt för att uppföra fyra nya bostäder inom området.

  Sidan uppdaterades: