Marstrand 82:22 med flera

Ändring av detaljplan för Hedvigsholmen Marstrand 82:22 med flera

Marstrand: Verksamhet
Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2016/0617

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och beslutet vann laga kraft den 10 juli 2020. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Området som är aktuellt för planändringen omfattar fastigheterna Marstrand 82:22 och 82:23, belägna mellan Södra Strandgatan och fiskehamnen.

 

Syfte

Planändringens syfte är i huvudsak att utöka byggrätten på fastigheten Marstrand 82:22 och pröva markanvändningsbestämmelser så att befintliga verksamheter får ett tydligt stöd i detaljplanen. Den utökade byggrätten kommer att möjliggöra att ett komplett andra invändigt våningsplan kan byggas inuti befintliga byggnader på fastigheten Marstrand 82:22. Utöver detta har ett antal bestämmelser justerats för att bättre stämma överens med den befintliga bebyggelsen. Bestämmelsen rörande totalhöjd är densamma som i nu gällande plan.

Förslaget till planändring ligger i linje med vad gällande översiktsplan anger för aktuellt område. En undersökning av betydande miljöpåverkan har utförts och förslaget till planändring bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

  Sidan uppdaterades: