Marstrand 82:22 med flera

Ändring av detaljplan för Hedvigsholmen Marstrand 82:22 med flera

Marstrand: Verksamhet
Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2016/0617

 

Status

Förslag till planändring låg ute på samråd mellan 6 och 25 november 2019. Du hittar samrådshandlingarna under Plansamråd

 

Områdesbeskrivning

Området som är aktuellt för planändringen omfattar fastigheterna Marstrand 82:22 och 82:23, belägna mellan Södra Strandgatan och fiskehamnen.

 

Syfte

Planändringens syfte är i huvudsak att utöka byggrätten på fastigheten Marstrand 82:22 och pröva markanvändningsbestämmelser så att befintliga verksamheter får ett tydligt stöd i detaljplanen.

Den utökade byggrätten kommer att möjliggöra att ett komplett andra invändigt våningsplan kan byggas inuti befintliga byggnader på fastigheten Marstrand 82:22. Bestämmelser avseende byggnadshöjd, totalhöjd och takvinkel kommer att vara samma som i nu gällande detaljplan.

  Sidan uppdaterades: