Multiarena

Detaljplan för Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning.

Ytterby: Idrotts-/besöksanläggning
Handläggare: Erik Liedner
Dnr: 2015/750

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 juni – 7 juli 2017.

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2017 godkänt rubricerat planförslag för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer väster om centrala Kungälv i anslutning till Rollsbo verksamhetsområde och Ytterby samhälle. Planområdet angränsar i sydöst till Marstrandsvägen och i norr till Truckgatan. Detaljplanen omfattar bland annat delar av Ytterns idrottsplats.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en större idrottsanläggning/besöksanläggning. Planen ska säkra att besöksanläggningen, som placeras i ett exponerat läge, ges en representativ gestaltning.

Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan, enligt ställningstagande av Samhällsbyggnadskontoret den 9 februari 2016.

  Sidan uppdaterades: