Nordre Älvstranden (Kexfabriken)

Syftet med ett planprogram är att underlätta detaljplanearbetet, eftersom det ger en möjlighet att utreda viktiga frågor från ett större perspektiv. Inom arbetet med ett planprogram utreder man förutsättningar och visioner för ett område på en översiktlig nivå. Resultatet av ett planprogram blir en övergripande struktur för bebyggelse, gatunät, grönområden med mera.

Planprogram för Fabrikerna 4 och Koggen 1 med flera

Projektledare: Amela Keserovic
Handläggare planprogram: Viktor Heineson, Ida Andersson
Diarenummer: KS2021/1421

 

Status

Under hösten 2021 påbörjas utredningsarbetet för att beskriva förutsättningarna för framtida byggnation i området. Utredningar som rör geoteknik, förorenad mark, översvämningsrisk och trafik kommer att genomföras. Under hösten 2021 påbörjas även arbetet med att ta fram en vision för området.

Planprogrammet bedöms preliminärt kunna gå på samråd under hösten 2022, då remissinstanser och medborgare har möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

Efter att planprogrammet har godkänts av kommunfullmäktige beräknas arbetet med detaljplaner pågå preliminärt under åren 2023 – 2026. Området kommer att börja bebyggas tidigast år 2026.

 

Vanliga frågor och svar om planprogrammet

Vi publicerar vanliga frågor och svar löpande under planarbetets gång. Finns inte din fråga publicerad kan du ställa frågor genom att fylla i formuläret med rubriken "Skicka din fråga till oss!".

Läs vanliga frågor och svar här


Bakgrund

År 2018 beslutade företaget Orkla, som äger Göteborgs Kex att flytta produktionen till Lettland. I juni 2020 inkom Orkla med en ansökan om planbesked för sina fastigheter Fabrikerna 4 och 10. Kort därefter i september 2020, inkom Aspelin Ramm, fastighetsägare till Koggen 1, 2 och 3 med en ansökan om planbesked.

Syftet med ansökningarna var att möjliggöra stadsutveckling och skapa en stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.

Ett positivt planbesked betyder att kommunen kommer att påbörja ett planarbete. När man får positivt planbesked anges ungefärlig tidpunkt när planen kan antas. Inriktningen eller omfattningen på detaljplaneförslaget kan ändras efter att synpunkter kommer in under planprocessen. I november 2020 respektive januari 2021 beslutade Kommunstyrelsen om positivt planbesked för båda ansökningarna och att arbetet med detaljplan skulle förgås av ett planprogram.

 

Områdesbeskrivning

Programområdet omfattar hela området mellan Strandgatan, Trädgårdsgatan och Nordre älv. Området omfattar hela kexfabriksområdet och fastigheterna väster om fabriken där det idag finns bland annat kontor, restaurang och gym.

Inom ramen för planprogram ges medborgare och remissinstanser en möjlighet att komma med synpunkter i ett tidigt skede. Ett planprogram är, till skillnad från detaljplaner, inte juridiskt bindande.

  Sidan uppdaterades: