Nytorgstaden - Bostäder

Syftet med detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 med flera är att skapa en sammanhängande stadskärna som binder samman gamla Liljedal och nya Kongahälla, samt möjliggöra förtätning med cirka 700 nya bostäder.

Detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 med flera

Handläggare: Oskar Mikaelsson
Diarenummer: KS2020/1064

 

Status

Beslut om planläggning fattades av kommunfullmäktige den 22 februari 2021. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme i slutet av 2021. Just nu pågår utredningsarbete.

Områdesbeskrivning

Den 16 maj 2019 antog kommunfullmäktige planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden – Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna”. Planprogrammet anger att Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör en utgångspunkt för detaljplanearbete.

Att upprätta en ny detaljplan är ett steg för att möjliggöra och konkretisera intentionerna i planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden – Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna” (2019-05-20, godkänt av kommunfullmäktige 16 maj 2019). Planprogrammet tog fram förslag på utvecklingen av Nytorgstaden som en sammanbindande länk i stadskärnan. Målet är att Nytorgstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet.

En ny detaljplan krävs för att juridiskt möjliggöra de intentioner som planprogrammet innebär samt för att i enlighet med plan- och bygglagen pröva markanvändningen genom en samlad bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen. Detta då gällande detaljplanebestämmelser begränsar möjligheterna att utveckla området efter planprogrammets intentioner. Förvaltningen föreslås ges i uppdrag att upprätta detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 med flera. 

Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten vilket medför att detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande.

  Sidan uppdaterades: