Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden

Kungälv: Övergripande program

Handläggare: Martin Hallberg
Dnr: KS2016/0260


Du kan påverka

Programförslaget finns utställt för programsamråd under 6 september – 5 oktober 2018. Du hittar handlingarna under Programsamråd. Du kan också se handlingarna under gällande öppettider på följande platser :

  • Stadshusets entréplan, Ytterbyvägen 2, Kungälv
  • Mimers Kulturhus, entréhallen, Kungälv 

Ett "Öppet hus" kommer att äga rum under Kungälvsmässan i Mimers hus 6-8 september.

Synpunkter på planförslaget skall vara Kungälvs kommun, Samhälle och utveckling tillhanda senast 5 oktober 2018.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen senare. 

Om du inte vill uppge namn och adress så kommer dina synpunkter behandlas på samma sätt som muntliga synpunkter. Det innebär att relevanta synpunkter tar vi med oss vidare i planarbetet, men de kommer inte att finnas med i samrådsredogörelsen/granskningsutlåtandet och de ger dig inte rätt att överklaga planen om du är sakägare och vill göra det efter antagande. 

Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i formuläret eller skicka dem till:

Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad
Stadshuset
442 81 Kungälv

 

samråd
granskning
fastighetsägare
arrendator
bostadsrättsinnehavare
hyresgäst
övrigt
Du måste fylla i fältet
Bifogade filer kan vara max 12 Mb. Har du flera filer skickas varje fil för sig.

Avser behandlingen:
Samråd planprogram

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen Telefon: 0303-23 80 00 Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Carl Andersson Telefon: 0303 – 23 80 00 Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:
Framtagande av detaljplan. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter:
Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mailadress.

Rättslig grund för behandlingen:
Plan- och bygglagen (PBL 2010:9009) Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutövning.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden gällande personuppgiftsbehandling. Har ni klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan ni vända er till dem.

Övriga upplysningar:
Inhämtade uppgifter kommer endast från den registrerade själv.

 

Kommunstyrelsen har godkänt ovan nämnda programförslag för samråd enligt 5 kap 20§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

 

Områdesbeskrivning

Planprogramområdet är beläget inom Kungälvs stadskärna och avgränsas av Uddevallavägen, Trollhättevägen, Floragatan, Ivar Claessons gata och Västra tullen.
 

Syfte

I samband med att busstationen flyttar till nya resecentrum vid motorvägen står området runt Nytorget inför en omvandling. Inriktningen är att komplettera området med bland annat bostäder, kontor och handel, samt att tydligare koppla samman södra och norra delarna av Kungälvs centrum.

För att få en helhetsbild av utvecklingsmöjligheterna i området ska ett program för Nytorgsområdet tas fram. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur Kungälvs stadskärna, delen Nytorgstaden kan komma att se ut i framtiden. Här kan du också lämna synpunkter på samrådshandlingen.

Interaktiv 3D-modell (öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: