Rishammar 2:2

Detaljplan för bostäder och förskola i Kareby.

Kareby: Bostäder, förskola
Diarienummer KS/2012/2062

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018. Kommunens beslut om att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen men överklagandet avslogs. Detaljplanen vann laga kraft 2019-10-04.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kareby.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder och förskola i Kareby. En ökad bostadsbebyggelse stärker Kareby som serviceort och förbättrar möjligheterna till utökad service och bättre kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör för ett nytt tätortsområde att växa fram i Kareby.

  Sidan uppdaterades: