Rishammar 2:2 med flera

Detaljplan för bostäder och förskola i Kareby

Kareby: Bostäder, förskola

Handläggare: Viktor Zettergren

 

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 4 juni - 15 juli 2018. Nu berarbetas inkomna synpunkter.

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Behovsbedömningen har beslutats av kommunstyrelsen genom förvaltningen den 27 juni 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kareby.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder och förskola i Kareby. En ökad bostadsbebyggelse stärker Kareby som serviceort och förbättrar möjligheterna till utökad service och bättre kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör för ett nytt tätortsområde att växa fram i Kareby.

  Sidan uppdaterades: