Rollsbo Västerhöjd

Detaljplan för verksamheter Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 med flera

Kungälv: Verksamhet

Handläggare: Kenneth Fondén
Dnr: KS2014/1284

 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 3 april till 2 maj 2018. Sakägare och andra intresserade hade möjlighet att besöka öppet hus den 11 april 2018. Du hittar handlingarna under Plansamråd.

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11§ Miljöbalken. Behovsbedömningen beslutades av Kommunstyrelsen den 21 mars 2018.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget cirka 4,5 kilometer från Kungälvs centrum, mellan väg E6 och Ytterby. Planområdet gränsar i söder till befintligt verksamhetsområde i Rollsbo.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde och där skapa förutsättningar för nyetablering av verksamheter inom industrimark.

 

  Sidan uppdaterades: