Rörtången

Planprogram för Rörtången

Status

Under våren 2015 har förutsättningarna för att detaljplanelägga i Rörtången utretts. Den 15 juni hölls ett möte mellan VA-föreningens styrelse och representanter från sektor samhällsbyggnad.

Förvaltningen föreslår att avbryta planarbetet med hänsyn till vattenfrågan, se VA-utredning daterad 2015-04-07.

Kommunstyrelsen beslutade 16 september 2015 att gå emot förvaltningens förlag om att avbryta planarbetet, se protokollsutdrag. Hur beslutet påverkar det fortsatta planarbetet diskuteras nu vidare inom förvaltningen samt med politiken. Sidan uppdateras så fort det finns ny information.

2004 godkändes planprogram för Rörtången som varit på samråd 2003.

 

Syfte

Syftet med planprogrammet var att få en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida markanvändningen. Planprogrammet skall ligga till grund för att upprätta nya detaljplaner inom området. För ett fortsatt arbete med detaljplaner inom Rörtångenområdet behöver vattenförsörjningen säkerställas på ett långsiktigt hållbart sätt.

  Sidan uppdaterades: