Kungälvs sjukhus

Ändring av detaljplan för Lasarettet 1 samt del av Gärdet 1:1 och Munkegärde 1:1 (akt 1753)

AVSLUTAD Kungälv: Sjukhus
Kontaktperson: Åsa Johansson
Dnr: KS2016/603

 

Status

Ändring av detaljplan antogs av Kommunstyrelsen den 15 november 2017 och vann laga kraft den 11 december 2017. Du hittar handlingarna under Antagande.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv och avgränsas av E6 i väster, Marstrandsvägen i söder, Karebyvägen i öster och Munkegärde i norr.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till sjukhusets utbyggnadsplaner och göra mindre uppdateringar av planens bestämmelser. Samtliga ändringar av detaljplanen sker inom kvartersmark och är avgränsade till fastigheten Lasarettet 1.

Ändringarna som görs är:

  1. Borttagande av egenskapsgräns
  2. Borttagande av prickmark
  3. Ändring av bestämmelse för prickmark
  4. Ny total byggrätt
  5. Borttagande av källarförbud.

Ett genomförande av den ändrade detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken.


Beskrivning

Utbyggnaden av Kungälvs sjukhus begränsas genom en uppdelning av tillåten byggrätt inom fastigheten Lasarettet 1 (sjukhusområdet). Ändringen föreslår en sammanslagning av byggrätten vilket ökar flexibiliteten utan att för den skull behöva öka den totala byggrätten. Som en följd av den ändringen behöver följdändring göras avseende det förbud mot källare som i gällande detaljplan funnits för fastighetens norra del. Detta förbud föreslås tas bort då det aldrig rört sig om ett totalförbud, dessutom förordas geoteknisk försiktighet genom annan planbestämmelse.

Därtill föreslås en ändring av var byggnader får uppföras genom borttagande av prickmark på två platser. Detta för att möjliggöra uppförandet av en ny sopsugsanläggning på en plats som idag används som parkering samt uppförandet av en reservkraftsanläggning. Planbestämmelsen för prickmark har ändrats till en nyare definition.

Ändringarna bedöms rymmas inom syftet för den gällande detaljplanen.

Genom att detaljplanen ändras bedöms sjukhusets utbyggnadsbehov för den närmaste framtiden göras möjlig.

  Sidan uppdaterades: