Solhaga, Guntorp 2:14 med flera

Detaljplan för Solhaga äldreboende Guntorp 2:14 och Solberga-Bräcke 1:9

Kode: Bostad och äldreboende

Kontaktperson: Åsa Johansson
Dnr: 2016/0862

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 28 mars 2018 och vann laga kraft den 18 april 2018. Du hittar planhadlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kode tätort och avgränsas i väster av Kode skola och i öster av Kode station. Planområdet är cirka en hektar och nuvarande markanvändning är äldreboende. I områdets västra del ligger en fristående byggnad med bostadsändamål.
 

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva utbyggnad av Solhaga äldreboende genom tillbyggnation i upp till två våningar, i huvudsak på intilliggande fastighet Solberga-Bräcke 1:9 som ägs av Kungälvs kommun.

Beskrivning

Detaljplanens huvuddrag innebär att det skapas fler boendeplatser för Solhaga äldreboende. Intill Solhaga äldreboende äger kommunen en bostadsfastighet som förvaltningen bedömer kunna utnyttjas till äldreboende med anslutning till Solhaga. Cirka tjugo ytterligare bostäder kan inrymmas i en tillbyggnad i två plan bredvid befintlig byggnad. För detta krävs en ny detaljplan.

  Sidan uppdaterades: