Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Tjuvkil
Kontaktperson: Viktor Heineson

Status

Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2018-12-12 om en prioriteringsordning avseende omvandling av detaljplaner i Tjuvkil. Prioriteringsordningen ersätter det tidigare beslut om prioritering som togs av KS 2013. Anledningen är att en mer detaljerad utredning har gjorts avseende utbyggnad av vatten- och avlopp vilket har krävt en revidering av prioriteringsordningen.

Kartbilagan till beslutet avser främst prioriteringsordning av omvandling av detaljplaner från A-E men visar även utbyggnadsordning avseende vatten- och avlopp. Gränserna för etapper och planområden är översiktliga och kan komma att justeras under kommande planarbete.

Arbetet med den första detaljplanen, område A i prioritetsordningen, planeras att påbörjas under hösten 2019. 

Bakgrund

I Översiktsplanen (2010) har Tjuvkil markerats som en tätort i kustzon med utpekade möjligheter till omvandling och förtätning samt nyexploatering 2020 och 2050.

2013-10-16 beslutade KS om en prioriteringsordning för omvandling av de befintliga planområde i Tjuvkil som skulle omvandlas. Prioriteringens samordnades med kommunens utbyggnad av vatten- och avlopp.

Under dokument ligger även handlingar tillhörande det planprogram som togs fram för Tjuvkil 2004. Planprogrammet fungerar som underlag för kommande detaljplaneläggningar i Tjuvkil.

 

Syfte

Syftet med prioriteringen är att kommunen ska ha en samordnad tidplan för utvecklingen i Tjuvkil. En förutsättning för att kunna omvandla äldre detaljplaner är att en hållbar lösning finns för vatten- och avlopp.

 

  Sidan uppdaterades: