Tjuvkil etapp A

Detaljplan för bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 med flera.

Tjuvkil, Omvandling bostäder
Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2019/1285

 

Status

Från fredagen den 26 februari och i början av vecka 9 utförs bergtekniska undersökningar i området. Arbetet syftar till att undersöka risken för ras av block från bergsslänter.

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 16 oktober – 13 november 2020. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré.

Den ursprungliga omfattningen av planområdet har efter samråd med Statens geotekniska institut (SGI) minskats på grund av dåliga geotekniska förutsättningar. Detta område är lokaliserat vid småbåtshamnen vid Tjuvkils huvud. Läs PM Geoteknik för mer information. För närvarande utförs kompletterande geotekniska undersökningar inom ramen för VA-utbyggnadsprojektet.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra Tjuvkil och omfattar i stora drag bebyggelsen norr om väg 612, mellan Tjuvkils vägskäl och Tjuvkils hamn.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att, i samband med att det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut inom planområdet, utöka byggrätterna på befintliga bostadsfastigheter, för att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende. Även avstyckning av ett antal nya bostadsfastigheter prövas. Planen syftar till att reglera bebyggelsen på ett sådant sätt att naturvärden och friluftsliv beaktas och att landskapets karaktärsdrag värnas. 

  Sidan uppdaterades: