Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67

Detaljplan för Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67

Tjuvkil: Bostäder

Kontaktperson: Linda Andreasson
KS2010/990

För frågor och intresse för planerade bostäder hänvisas till Fastighetsbyrån i Kungälv, Västra gatan 90,
442 31 Kungälv. Telefon 0303 - 645 50

 

Status

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun beslutade den 12 november 2015 §291 att anta detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 med flera. Beslutet överklagades till samtliga instanser. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd. Länsstyrelsen har den 10 december 2015 beslutat att inte pröva beslutet. Planbeslutet vann laga kraft den 9 september 2016.

Ändring av detaljplan antogs av Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 (pdf, nytt fönster), läs mer nedan. Vid överklagandetidens utgång den 19 april 2017 har beslutet inte överklagats.

Länsstyrelsen har den 6 april 2017 beslutat att inte pröva beslutet. Beslutet om ändring av detaljplanen vann laga kraft den 19 april 2017.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på äldre jordbruksmark öster om hamnen. Det avgränsas av bergspartierna Tjuvkils huvud och Sundviksberget samt Toftebergsvägen i söder och Marstrandsvägen (väg 168) i öster. Dess läge är cirka 16 kilometer från Kungälvs centrum.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla Tjuvkil med nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i enlighet med översiktsplan 2010.

Planförslagets utgångspunkt är en varierad småskalig tät bebyggelse med bygator, mötesplatser inom området och utblickar mot omgivande landskap. Upplåtelseformer varieras och omfattar såväl villor som gruppbyggda småhus. Förslaget ger cirka 140 bostäder.


Ändring av felaktig prickmark

Efter antagandet av Detaljplan Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 med flera har ett rittekniskt fel uppmärksammats i plankarta (antagen den 12 november 2015, laga kraft den 9 september 2016) angående prickmark på byggrätt. Byggrätten har kommunicerats under planprocessen utan prickmark och byggnader finns illustrerade inom byggrätten på illustrationskarta (antagen den 12 november 2015, laga kraft den 9 september 2016).

För att rätta till detta fel görs en ändring enligt plan och bygglagen genom standardförfarande (2010:900). Syftet med ändringen är därmed att ta bort prickmark från befintlig byggrätt.

Förslaget till ändring var på samråd 9 januari - 23 januari 2017. Ändringen har genom godkännande av samrådskretsen kunnat bedrivas genom begränsat standardförfarande. Synpunkter på föreslagen ändring har sammanställts i ett granskningsutlåtande (pdf, nytt fönster). Föreslagen planändring och tillhörande planhandlingar finns tillgängliga i kommunens diarie (KS2010/990). Planändringen antogs i Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 (pdf, nytt fönster).


Antagna planhandlingar

Handlingar som ingick i samrådsskedet: Plankarta ändring (pdf, nytt fönster), Planbeskrivning ändring (pdf, nytt fönster),  Granskningsutlåtande (pdf, nytt fönster) och Fastighetsförteckning (finns att tillgå i Stadshuset).

  Sidan uppdaterades: