Väg 168 genom Tjuvkil

Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. Tjuvkil 3:5 med flera.

Tjuvkil: Väg inklusive gång- och cykelväg
Handläggare: Erik Liedner
Diarenummer: KS2015/2077

 

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för väg 168 genom Tjuvkil. Den primära åtgärden är att bygga en gång- och cykelväg längs vägens norra sida. Gällande kommunala detaljplaner längs vägen i Tjuvkil behöver justeras för att överensstämma med aktuellt förslag till vägplan. Det innebär att kommunen tar fram en detaljplan för samma område som Trafikverket tar fram en vägplan. Planprocessen för de två planerna sker parallellt där vägplanen är huvudprocess.

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 28 januari 2021. Planen vinner laga kraft 19 februari 2021 om den inte dessförinnan överklagats. Du hittar planhandlingarna under rubriken Antagande.

Trafikverkets vägplan som gäller samma område som detaljplanen, har varit utställt för granskning samtidigt som detaljplanen (2 juli – 13 augusti 2020). Återstående moment i vägplaneprocessen är att den ska fastställas. Eftersom vägplanen utgör huvudprocess är det Trafikverket som tagit fram flertalet av de utredningar som normalt tas fram i en detaljplaneprocess.

Läs mer om vägplanen på Trafikverkets webbplats

 

Syfte

Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat förfarande.

  

Områdesbeskrivning

Planområdet följer och inrymmer väg 168 och sträcker sig igenom hela Tjuvkil. Längden på planområdet är 3,4 kilometer.

För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs småskaliga anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört med vägplanens gräns som i viss utsträckning utgörs av krökta linjer. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.

  Sidan uppdaterades: