Väg 168 genom Tjuvkil

Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som hanteras i en parallellt pågående planprocess.

Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, Tjuvkil 3:5 med flera

Handläggare: Erik Liedner
Diarenummer: KS2015/2077

 

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för väg 168 genom Tjuvkil. Den främsta åtgärden är att bygga en gång- och cykelväg längs vägens norra sida. Gällande kommunala detaljplaner längs vägen i Tjuvkil behöver justeras för att överensstämma med aktuellt förslag till vägplan. Det innebär att kommunen tar fram en detaljplan för samma område som Trafikverket tar fram en vägplan. 

 

Status

Planprocessen för vägplanen respektive detaljplanen har, fram till kommunstyrelsens antagande av detaljplanen 2021-01-28, bedrivits med samordnat förfarande där vägplanen varit huvudprocess. Den antagna detaljplanen överklagades varpå Mark- och miljödomstolen i en dom beslutade att upphäva kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen. Domen vann laga kraft 2021-10-14.

Kommunen startar om planprocessen från granskningsskedet samtidigt som förfarandet växlas från samordnat förfarande (samrådsskedet) till utökat förfarande (granskningsskedet). Arbetet med framtagande av granskningshandlingar har påbörjats.

Trafikverkets vägplan som gäller samma område som detaljplanen, har varit utställt för granskning (2 juli – 13 augusti 2020). Återstående moment i vägplaneprocessen är att den ska fastställas. Vägplanens fastställelse måste invänta att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Eftersom vägplanen utgör huvudprocess är det Trafikverket som tagit fram flertalet av de utredningar som normalt tas fram i en detaljplaneprocess.

Läs mer om vägplanen på Trafikverkets webbplats

 

Områdesbeskrivning

Planområdet följer och inrymmer väg 168 och sträcker sig igenom hela Tjuvkil. Längden på planområdet är 3,4 kilometer.

För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs småskaliga anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört med vägplanens gräns som i viss utsträckning utgörs av krökta linjer. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.

  Sidan uppdaterades: