Västra Tunge — Bostäder

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder.

Detaljplan för bostäder, Ytterby-Tunge 2:72

Handläggare: Ida Andersson
Diarenummer: KS2014/1548

Status

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 19 november 2014. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingarna beräknas finnas framme under 2021. Just nu pågår ett utredningsarbete, du hittar färdiga utredningar under Utredningar.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ytterby tätort mellan väg 168/Marstrandsvägen och Bohusbanan. Området avgränsas av väg 168/Marstrandsvägen, Bohusbanan och ett skogsbeklätt bergsområde i nordväst.

Området är idag obebyggd åker- och skogsmark.

 

  Sidan uppdaterades: