Västra gatan — Centrumverksamhet

Syftet med planändringarna är att befästa pågående markanvändning som idag finns och säkerställa centrumverksamhet i byggnadernas bottenvåningar. Åtgärden bedöms gå i linje med de intentioner som anges i planprogrammet för det aktuella området, bland annat att gatan ska vara en levande gata med "småstadskaraktär".

Ändring av gällande planer längs del av Västra Gatan, Fontin 1:1 med flera.

Handläggare: Karin Jern
Diarenummer: KS2020/0288

 

Status

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 18 mars 2020. Planarbetet omfattar ändring av en gällande stadsplan och en gällande detaljplan.

Planarbetet har påbörjats och en förstudie kring förutsättningarna och dialog med fastighetsägarna i området har inletts. Syftet är att fånga upp viktiga frågeställningar kring gatans utveckling. Inom planarbetet ska även konsekvenserna av att inte ändra gällande planer studeras.

Området omfattas av planprogram för Kungälvs Stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

 

Områdesbeskrivning

Området är beläget i den södra delen av Kungälvs centrum, inom riksintresse för kulturmiljö. Området omfattas främst av bebyggelsen runt den befintliga historiska handelsgatan i den äldre delen av stadskärnan.

  Sidan uppdaterades: