Vedhallsområdet

Detaljplan för del av Vedhallsområdet

Vedhall: Bostäder

 

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 1 november 2011.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget utefter väg 604, Vedhallsvägen och avgränsas i söder av vattenområdet mellan fastlandet och Trälen och Långholmen, i väster av Sälöfjorden, i norr av ett dalstråk i väst - östlig riktning samt i öster av gårdsbebyggelsen inom Åkerhög 1:3.

 

Syfte

Målsättningen är att inom del av fastigheten Åkerhög 1:3, med tillhörande vattenområde, skapa möjlighet att förbättra och utveckla hamnområdet samt anlägga ett större parkeringsområde, ny vändplats och busshållplats. Syftet är också att möjliggöra uppförandet av 14 bostadshus norr om väg 604 samt inordnade byggrätter för befintlig bostadsbebyggelse.

  Sidan uppdaterades: