Nedskräpning och kemikalieutsläpp

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus! Det gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök.


Anmäl dumpade plåtfat eller dunkar

Kanske upptäcker du dumpade plåtfat eller dunkar med innehåll i, eller något annat som kan riskera att skada miljön eller människors hälsa. Kontakta snarast Miljöenheten, telefon 0303-23 80 00 och/eller Polisen.


Anmäl kemikalieutsläpp

Vid akut fara för människors hälsa eller miljö vid exempelvis ett större kemikalieutsläpp ska du kontakta Miljöenheten, telefon 0303-23 80 00 och Bohus räddningstjänstförbund (extern länk). Ta gärna foton!


Anmäl nedskräpning:

  • i naturen till Miljöenheten, telefon 0303-23 80 00.
  • av allmän platsmark till Trafik gata park, telefon 0303-23 80 00.
  • av tomtmark till Bygglovsenheten, telefon 0303-23 80 00. När det gäller nedskräpning på tomtmark är det dock tomtägarens ansvar.
  • längs vägar till väghållaren.
  • på tätortsgator till Trafik gata park, telefon 0303-23 80 00.
  • av övriga större vägar; Europavägar, riksvägar och länsvägar till Trafikverket (extern länk).

Det är också möjligt att polisanmäla nedskräpning.

  Sidan uppdaterades: