Hämtning av trädgårdsavfall

I Kungälv har du möjlighet att beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som hämtas mellan april-oktober.

Hämtning av kärl för trädgårdsavfall

I Kungälv kan du beställa kärl för trädgårdsavfall och hämtning av trädgårdsavfall. Öar utan fast landsförbindelse kan inte få trädgårdsavfall hämtat med denna tjänst. 

Trädgårdsavfall hämtas tisdag-onsdag varannan vecka med start vecka 17. Under perioden för hämtning av trädgårdsavfall töms kärlet totalt 14 gånger. På hämtningsdagen ska kärlet vara uppställt i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats (max 3 meter), med handtagen utåt. Locket ska gå att stänga och trädgårdsavfallet får inte placeras utanför kärlet. 

Har du frågor eller vill beställa kärl för trädgårdsavfall, kontakta kommunens kundcenter. Det går även bra att beställa kärl viablankett för hämtning av trädgårdsavfall (pdf).

Vad får jag slänga i trädgårdsavfallet?

 • Fallfrukt och avfall från köksträdgård och rabatter.
 • Mindre kvistar och ris.
 • Löv, gräsklipp och ogräs.

Vad får jag inte slänga i trädgårdsavfallet?

 • Grova grenar, stubbar och fällda träd.
 • Jord, lera, grus och sten.
 • Stora mängder fallfrukt.
 • Okomposterbart material, exempelvis snören, plastkrukor eller textil.

Tänk på att:

 • Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villatomter, radhustomter och fritidshustomter.
 • Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ska inte slängas i trädgårdsavfallet.

 • Invasiva växter som exempelvis jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och skunkkalla ska läggas i en väl försluten säck och lämnas till återvinningscentralens container för smått brännbart avfall.

 • Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall kommer det inte att hämtas.

 • Du kan utan kostnad lämna trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende vidkommunens återvinningscentraleråret runt. 
  Sidan uppdaterades: