Sopkärl för matavfall och restavfall

Storlek på kärlen

 

Hämtning av hushållsavfall

På hämtningsdagen:

  • Vänd handtagen på kärlen utåt.
  • Ta bort eventuella hinder (till exempel kanter) runt kärlen och längs dragvägen.
  • Ställ kärlen på en hård yta, har du dragväg ska den också vara hård. Dragvägen får inte ha trappsteg eller löst packat grus som till exempel gårdsgrus och kullersten.
  • Se till att det är mellanrum vid sidan av kärlen och mellan kärlen.
 
Du får ställa dina kärl på en annan plats mellan hämtningarna.

Tänk på att:

  • Om platsen är längre bort än 3 meter från där renhållningsfordonet stannar behöver du ställa fram kärlen på hämtningsdagen.
  • Ställa kärlen i skugga

 

Se till att sopbilen kommer fram och kan hämta ditt sopkärl

 


Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil vilket gör att den kör utanför eventuella spår från personbilar.

  • Skotta, sanda, grusa och salta hela vägen fram till sopkärlet och platsen runt sopkärlet, sopkärl som står i snödrivor riskerar att inte bli tömda.
  • Sopbilen ska ha möjlighet att vända, ta bort eventuella plogvallar.
  • Sanda hela vägens bredd.
  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.

Mer information finns i broschyren "Skapa rum för dina kärl" (pdf).

 

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet för restavfall?

I det gröna kärlet slänger du restavfall. Restavfall är det som blir över när du har källsorterat, till exempel blöjor, bindor, diskborste, kuvert, trasiga leksaker utan batteri i med mera. Avfall som ska källsorteras är matavfall, producentansvarsmaterial (tidningar, wellpapp, glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar), farligt avfall (kemikalier, läkemedel, målarfärg) och elavfall (batterier, vitvaror, ljuskällor). Grovsopor är skrymmande avfall som trasiga möbler, stekpannor, med mera och ska lämnas på återvinningscentralerna för materialåtervinning, en del fastighetsägare tillhandahåller grovsoprum för sina hyresgäster.

Frågor och svar om kärl och hämtning

Vem äger och ansvarar för kärlen?

Kommunen äger alla hushållssopkärl, men det är du som fastighetsägare som bland annat är ansvarig för att hålla kärlet rent. Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl, men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.

Kan jag byta storlek på mitt matavfallskärl?

Alla hushåll som valt abonnemanget "Matavfall till biogas och biogödsel" har ett brunt kärl för matavfall (140 liter) och ett grönt kärl för restavfall (190 liter). Det bruna kärlet för matavfall finns inte i andra storlekar, större kärl blir för tunga att hantera.

Måste jag ha två avfallskärl?

Ja, om du väljer abonnemanget, "Matavfall till biogas och biogödsel". Kommunen har tvåkärlsystemet och därför måste du lägga matavfall i ett kärl och restavfall i det andra.

Jag har inte plats för två kärl, vad finns det för alternativ?

Det går bra att ha gemensamma kärl med grannen. Ni delar på båda kärlen, det vill säga både på restavfallskärlet och matavfallskärlet. För att få dela kärl behöver du kontakta kommunen genom anmälan eller ansöka om tillstånd hos Renhållningsenheten. Kontakta kommunens kundcenter om du har frågor. Läs gärna mer om gemensamhetslösningar här. 

Var ska avfallskärlen stå?

På hämtningsdagen måste de kärl som ska hämtas stå ute vid vägen eller på den överenskomna hämtningsplatsen. Handtag och hjul ska vara fritt åtkomliga och vända utåt. Ställ gärna ut kärlet kvällen innan hämtning. Var kärlen står resten av tiden bestämmer du själv, men det måste vara på din egen tomt. Vägen fram till kärlet ska också vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, redskap, cyklar och dylikt. Vintertid ska vägen och platsen runt kärlet vara skottad. Placera gärna kärlen i skugga, för att minska risken för dålig lukt.

Vad händer om jag glömt att ställa fram mitt kärl på hämtningsdagen?

Om du glömt att ställa ut ditt/dina kärl och inte kan vänta tills nästa tömning så finns det möjlighet att beställa extra hämtning, inom 1 dygn eller inom 3 dygn. Det kostar 390 kronor per kärl för både mat- och restavfall vid extra hämtning inom 3 dygn. Ring Kundcenter, telefonnummer 0303-23 80 00.

Är det fastighetsägarens ansvar att hålla hämtningsvägen fri från snö och halka?

Ja.

Hur ofta töms avfallskärlen?

Vanligast är att villor och radhus har tömning varje eller varannan vecka. Sorterar du ut förpackningar och matavfall räcker det oftast med tömning varannan vecka.

Kan jag beställa extra hämtning?

Ja du kan beställa extrahämtning av säck om 60 liter respektive 160 liter vid ordinarie hämtning. Beställ extra hämtning hos kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Måste jag ställa ut det bruna kärlet om jag bara har en påse i det?

Ja, för din egen och dina grannars skull bör du ändå ställa fram kärlet. Tänk på att nästa hämtningstillfälle inte är förrän om ytterligare 14 dagar (om du valt varannan veckas hämtning).

Kan jag beställa kärltvätt?

Ja, Kungälvs kommuns entreprenör Renova erbjuder kärltvätt, beställ kärltvätt på telefonnummer 0303-24 58 60.

Jag har inget matavfall, men vill ha det billigare abonnemanget?

Vår målsättning är att minimera avfallsmängderna, så om du har lite matavfall är det positivt. Däremot blir det ofta mer matavfall än vad man tror. Även om du äter upp alla rester eller ger dem till hunden blir det en del skal och ben. Även lite matavfall kan komma till nytta! En papperspåse med matavfall ger energi för att köra en biogasbil 4 kilometer.

  Sidan uppdaterades: