Vanliga frågor och svar om matavfall

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren gällande matavfallsinsamlingen. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du vända dig till Kundcenter.

Anledning till att sortera ut matavfall
Biogas och biogödsel
Papperspåsar
Sortering av avfall
Vem ansvarar?
Abonnemang och taxor


Anledning till att sortera ut matavfall

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

För att bidra till en bättre miljö. Utsorterat matavfall rötas till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark.

Är det värt att sortera, blandas inte avfallet ändå till slut?

Så länge matavfallet sorteras rätt blandas det inte med innehållet från något annat avfallsslag. Om matavfallskärlet däremot visar sig innehålla annat än matavfall kan det hända att kärlet töms bland restavfallet.

Varför har Kungälvs kommun beslutat att samla in matavfall?

Ett av Sveriges miljömål är att hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Detta ligger till grund för Kungälvs kommuns beslut att sortera ut matavfall. I avfallsplanen för Göteborgsregionen, som även gäller för Kungälvs kommun, finns det mål om att matavfall skall sorteras ut separat och att avfallsmängderna ska minska.

Medför inte insamling av matavfall stora kostnader och mycket arbete?

Omställningen från säck till kärlhämtning innebär en del investeringskostnader för kommunen i startskedet. Den nya taxan är konstruerad så att det ska löna sig att göra rätt, sorterar du ut matavfall separat får du än lägre taxa. Taxan är också viktbaserad vilket innebär att du betalar för det du slänger.

Är det inte bra med hemkompostering längre?

Hittills har hemkompostering varit det bästa sättet att ta hand om matavfall för att återföra avfallet till jorden. Men tekniken går framåt och nu finns det möjlighet att både få energi (biogas) och jordförbättringsmedel (gödsel) ur avfallet.

Till toppen av sidan


Biogas och biogödsel

Vad händer med matavfallet när jag sorterat ut det?

Matavfallet hämtas och körs till en förbehandlingsanläggning i Marieholm, Göteborg. I förbehandlingsanläggningen omvandlas matavfallet till så kallad slurry som sedan fraktas till Falkenberg, Helsingborg och Laholm för att bli biogas och biogödsel.

Vad är biogas?

Biogas består av metangas och koldioxid. Biogasen kan användas direkt för uppvärmning och elproduktion eller som fordonsbränsle efter att gasen renats från koldioxiden.

Vad är det som är bra med biogas?

Framställd biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, minskar utsläppen av fossilt koldioxid när det ersätter bensin och diesel. Utsläppen av partiklar, kolväten, kväveoxider och svavelföreningar minskar också vid användning av biogas istället för fossilt bränsle.

Vad är biogödsel?

Biogödsel är en rest från rötningsprocessen vid utvinning av biogas. Biogödsel har hög näringshalt och används som gödningsmedel i jordbruket.

Vad är det som är bra med biogödsel?

Näringsämnena i matavfallet tas tillvara i biogödsel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Fosfor som används i konstgödsel är en ändlig resurs, vilket gör det viktigt att hitta andra alternativ. Dessutom kräver produktionen av konstgödsel energi som sparas genom att biogödsel används i stället.

Är det bättre att röta matavfall än att bränna det?

Genom att röta matavfall utvinns energi i form av biogas, som kan ersätta fossila bränslen för exempelvis fordon. Biogas bidrar inte med några nettoutsläpp av koldioxid, samt att utsläppen av kolväten, kväveoxider, svavelföreningar och partiklar är låga. Dessutom bildas biogödsel som en restprodukt, som återgår till jordbruket, och bidrar till ett kretslopp av näringsämnen.

Hur mycket biogas och biogödsel ger matavfall?

Av en påse matavfall (cirka två kilo) blir det biogödsel som räcker till att odla havre till elva portioner havregrynsgröt och biogas som en bil kan köra fyra kilometer på.

Hur mycket matavfall samlas in?

Mer än hälften av alla kommuner i Sverige samlar in matavfall på något vis. I hela Sverige samlades 673 180 ton matavfall in år 2012. Varje person ger i snitt upphov till cirka 82 kilo matavfall per år, men långt ifrån allt samlas in i dag. Kungälvs kommun har som mål att samla in minst hälften av allt matavfall som uppstår i kommunen, vilket innebär ungefär 1 470 ton per år.

Till toppen av sidan


Papperspåsar

Varför får vi bara en hållare för papperspåsar?

En hållare är vad som ingår i ett abonnemang.

Varför har Kungälvs kommun valt papperspåsar för matavfallsinsamlingen?

Alternativet till papperspåsar är plastpåsar gjorda på majsstärkelse och fossil plast. De kan skapa bekymmer i rötningskammaren vid framställningen av biogas, vilket var den huvudsakliga anledningen till att vi istället valde papperspåsar. Bioplastpåsarna hinner heller inte brytas ner i rötningsprocessen och riskera att spridas på jordbruksmark med biogödslet. En annan anledning var att fukten i matavfallet avdunstar sämre i en plastpåse. Matavfall som samlas i en plastpåse blir därför tyngre och lukten mer obehaglig.

Får jag använda andra påsar än de ni delar ut?

Nej, påsarna som delas ut har valts med stor omsorg för att de bryts ned fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen. De innehåller också också godkänt lim och är fukttåliga. Du får absolut inte använda plastpåsar! Inte heller majsstärkelsepåsar eller andra nedbrytbara påsar ska användas.

Påse av papper, kommer den inte gå sönder?

Papperspåsen är utvecklad för att kunna hålla just matavfall samtidigt som den är utvecklad för att få största möjliga ventilation, för att kunna minimera lukt. Papperspåsen är väl beprövad och används i merparten av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling. För att undvika att papperspåsen blir för blöt, låt alltid matresterna rinna av ordentligt i vasken. Lägg gärna lite hushållspapper, tidningspapper eller äggkartong i botten av påsen som kan suga upp eventuell väta.

Mina matavfallspåsar är slut. Hur får jag nya?

När du behöver fler påsar kan du:

  • klämma fast en tom påse på ditt matavfallskärl för att informera renhållningsarbetarna att du behöver fler påsar. 
  • beställa fler hos kundcenter på telefon 0303-23 80 00.
  • hämta fler på återvinningscentralerna i Munkegärde, Kode, Ytterby och Kärna samt Ica Nära Skafferiet, Ica Nära Kode och City Gross.

Bor du i hyreshus, bostadsrätt eller samfällighet ska du kontakta din fastighetsskötare eller styrelse om du behöver nya påsar.

Hur ska jag få plats för matavfallet under min diskbänk?

Förvaringen av matavfall i köket måste var och en lösa själv. Både diskbänkar, kök och behov av plats varierar.

Till toppen av sidan


Sortering av avfall

Måste jag vara med och sortera?

Nej, det är frivilligt att sortera ut matavfall. Självklart vill vi att så många som möjligt sorterar ut sitt matavfall eftersom det är en resurs som bör tas tillvara.

Hur ska jag sortera mitt avfall?

Här kan du läsa vår sorteringsguide för matavfall.


Vad ska jag lägga i det gröna kärlet för restavfall?

I det gröna kärlet slänger du restavfall. Restavfall är det som blir över när du har källsorterat, till exempel blöjor, bindor, diskborste, kuvert, trasiga leksaker utan batteri i med mera. Avfall som skall källsorteras är matavfall, producentansvarsmaterial (tidningar, wellpapp, glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar), farligt avfall (kemikalier, läkemedel, målarfärg) och el-avfall (batterier, vitvaror, ljuskällor). Grovsopor är skrymmande avfall så som trasiga möbler, stekpannor, med mera och skall lämnas på återvinningscentralerna för materialåtervinning, en del fastighetsägare tillhandahåller grovsoprum för sina hyresgäster.

 

Kan jag lägga mitt trädgårdsavfall och mina krukväxter tillsammans med matavfallet?

Nej, du får inte slänga trädgårdsavfall eller gamla krukväxter tillsammans med matavfallet. Det är skillnad på att sortera för biogas och att sortera för kompost. Att något är biologiskt nedbrytbart innebär inte alltid att det går att göra biogas av det. Det är därför du inte får lägga exempelvis blomjord, trä eller trädgårdsavfall i det bruna kärlet. Inte heller biologiskt nedbrytbara plastpåsar går att återvinna tillsammans med matavfall. Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler. Kommunen erbjuder också hämtning av trädgårdsavfall i kärl, kontakta vår kundservice om du vill veta mer. Du når dem via Kundcenter telefonnummer 0303–23 80 00.

 

Kommer någon att kontrollera hur jag sorterar?

Renhållningsarbetaren har bland annat i uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med hämtning. Om de upptäcker att någon sorterat fel noteras det och följs upp. Om det händer flera gånger kan du komma att få byta abonnemang till osorterat. Kommunen kommer också att genomföra plockanalyser för att få en statistisk uppföljning av utsorteringen.

Vad händer om jag inte sorterar mitt matavfall?

Har du valt abonnemanget för utsortering av matavfall ska du sortera ut ditt matavfall från och med den dag du fått ditt bruna kärl. Om du inte gör det kommer ditt abonnemang i värsta fall ändras till osorterat.

Till toppen av sidan


Vem ansvarar?

Är det mitt ansvar att mina avfallskärl går att tömma?

Ja. Du behöver se till att avfallskärlen går att tömma på hämtningsdagen. Kärlet skall vara utkört till fastighetsgränsen eller anvisad plats. Det är också fastighetsägarens ansvar att hålla vägen fri från snö och halka.

Till toppen av sidan


Abonnemang och taxor

Måste jag sortera ut mitt matavfall?

Nej, att sortera ut matavfall är frivilligt.

Varför får jag betala vikt för restavfallet?

Det ska löna sig att göra rätt, ju bättre du sorterar, desto lägre avgift. Det är själva orsaken till att den viktbaserade och miljöstyrande renhållningstaxan införs. Nu blir det lönsamt att sortera ut matavfall separat och annat avfall för återvinning och på så sätt minska vikten.

Hur fungerar vägningen av restavfallet?

Ditt restavfall vägs när ditt kärl lyfts för tömning i renhållningsbilen. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

På kärlen finns en unik bricka med digital information om typ av abonnemang och adress. Renhållningsbilen läser av brickan, uppgifterna blir underlag för den faktura du sedan får. Om vägningen inte fungerar räknas avgiften på genomsnittet för de senaste fem vägningarna. Om du inte har haft fem hämtningar av avfall (till exempel när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

Viktbaserad taxa, betyder inte det att barnfamiljer med blöjbarn som slänger stora mängder blöjor kommer att få dyrare räkningar?

En viktbaserad taxa blir dyrare för den som producerar mycket avfall. Vissa perioder i livet kan av olika anledningar innebära mer avfall än annars, framförallt perioden med blöjbarn. Så visst, en viktbaserad taxa är mindre gynnsam för barnfamiljer. Samtidigt ger en viktbaserad taxa möjlighet för hushållet att påverka sina kostnader. Är hushållet bra på att sortera ut avfall för återvinning så minskar kostnaden. Det finns en rättvisetanke i att du betalar en viss del efter den mängd avfall som du producerar. På samma sätt som du betalar en rörlig avgift för din elförbrukning och VA-förbrukning.

Om det görs biogas och biogödsel av matavfallet, varför får jag inte billigare taxa än den jag har nu?

Kungälvs kommun får betala en behandlingskostnad för avfall som lämnas till förbehandlingsanläggning för matavfall, precis som för det avfall som lämnas till förbränning. Insamling av matavfall till biogasproduktion och biogödselproduktion görs inte för att spara pengar utan vårt motiv är miljöbaserat. Det utgår från de mål som regeringen och Kungälvs kommun har satt upp för att nå en ökad resurshållning.

Jag hemkomposterar mitt avfall idag. Hur berörs jag av det nya systemet?

Du kan välja mellan att fortsätta kompostera ditt matavfall eller välja att sortera ut det för att det ska bli biogas och biogödsel. Taxan för abonnemanget "Matavfall blir biogas och biogödsel" är samma som för abonnemanget "Hemkompostera".

Vad händer om jag ångrar mitt val av renhållningsabonnemang?

Kontakta kundcenter så hjälper de dig, telefonnummer 0303-23 80 00.

Jag har inte lika mycket avfall längre sen jag började sortera ut matavfall. Kan jag ändra mitt hämtningsintervall?

Du kan ändra hämtningsintervall och storlek på behållare en gång per år utan avgift, skulle du behöva ändra igen får du betala 100 kronor per ändring. Kontakta kundcenter så hjälper de dig, telefonnummer 0303-23 80 00.

 Till toppen av sidan

  Sidan uppdaterades: