Hämtning av trädgårdsavfall

I Kungälv har du möjlighet att beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som hämtas mellan april-november. Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i naturen.

Hämtning av kärl för trädgårdsavfall

I Kungälv kan du beställa kärl för trädgårdsavfall mot extra kostnad och hämtning av trädgårdsavfall. Öar utan fast landsförbindelse kan tyvärr inte få trädgårdsavfallshämtning. 

Trädgårdsavfall hämtas varannan vecka på onsdagar. Hämtningen startar sista onsdagen i april. Du kan alltså ha hämtning antingen jämn eller ojämn vecka på onsdagar. Kärlen kommer i de flesta fall att tömmas under eftermiddag/kväll så låt ditt kärl stå framme.

Under perioden för hämtning av trädgårdsavfall töms kärlet totalt 16 gånger. På hämtningsdagen ska kärlet vara uppställt i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats (max 3 meter), med handtagen utåt. Locket ska gå att stänga och trädgårdsavfallet får inte placeras utanför kärlet. 

Har du frågor eller vill beställa kärl för trädgårdsavfall, kontakta kommunens kundcenter. Det går även bra att beställa kärl via blankett för hämtning av trädgårdsavfall (pdf).

Vad får jag slänga i trädgårdsavfallet?

 • Fallfrukt och avfall från köksträdgård och rabatter.
 • Mindre kvistar och ris.
 • Löv, gräsklipp och ogräs.

Vad får jag inte slänga i trädgårdsavfallet?

 • Grova grenar, stubbar och fällda träd.
 • Jord, lera, grus och sten.
 • Stora mängder fallfrukt.
 • Okomposterbart material, exempelvis snören, plastkrukor eller textil.

Bra att veta

 • Att dumpa trädgårdsavfall i naturen eller på någon annans fastighet räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott. Dumpat trädgårdsavfall kan exempelvis leda till övergödning, skadedjursproblem och spridning av invasiva arter. Städning av dumpat trädgårdsavfall är dyrt och bekostas i slutändan av skattebetalarna. 
 • Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villatomter, radhustomter och fritidshustomter.
 • Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ska inte slängas i trädgårdsavfallet.

 • Invasiva växter som exempelvis jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och skunkkalla ska läggas i en väl försluten säck och lämnas till återvinningscentralens container för smått brännbart avfall.

 • Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall kommer det inte att hämtas.

 • Du kan utan kostnad lämna trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende vid kommunens återvinningscentraler året runt. 
  Sidan uppdaterades: