Vad händer med ditt avfall?

Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen i bokstavsordning och vad som händer efter det att du lämnat dem för återvinning. Avfall markerat med en asterisk (*) är farligt avfall. Lägg det i påsen för farligt avfall och lämna det på närmaste återvinningscentral.

Är du osäker hur du ska sortera visst avfall? Vänd dig till din närmaste återvinningscentral eller kontakta kommunens kundcenter.

Aerosoler*

Förbränns i särskilda anläggningar där energin tas till vara. Metallen återvinns.

Asbest

Asbest deponeras.

Batterier, små*

Batterier innehåller metaller som återvinns. En del batterier innehåller kvicksilver eller andra ämnen som är farliga för miljön. Batterierna sorteras och behandlas med lämplig metod.

Betong

Betongen krossas och återanvänds som fyllnadsmaterial. Järn från armering återvinns.

Bilbatterier*

Blyet används till nya batterier efter omsmältning. Svavelsyran återvinns. Plasten förbränns och energin tas till vara.

Bioavfall

Avfallet komposteras och blir näringsrik jord. Det kan också rötas och bli fordonsbränsle.

Elektronik*

Apparaterna demonteras, det farliga avfallet plockas bort och behandlas för sig. Metallerna skickas till återvinning. Trädelar bränns och kommer till nytta som elenergi och värmeenergi. Plasten går till återvinning och blir ny plast.

Fett från fettavskiljare, flytande

Transporteras till rötningsanläggning där det omvandlas till biogas.

Färgburkar*

Lösningsmedel och vattenbaserade färger måste sorteras var för sig. Förbränning och återvinning sker nämligen på olika sätt under kontrollerade former. Båda förbränns och ger värmeenergi. Metallburkar materialåtervinns.

Gips

Återvunnet gips används vid tillverkning av nya gipsskivor.

Glasförpackningar

Det ofärgade och färgade glaset transporteras, var en för sig, till Munkegärde miljö, där det mellanlagras i stora fack. Glaset transporteras slutligen till Hammars glasbruk i Askesund för upparbetning där man bland annat gör nya glasförpackningar samt glasullsisolering. Glas kan i stort sett återvinnas hur många gånger som helst.

Glödlampor*

Glaset samt bly, rostfritt stål och aluminium från sockeln återvinns.

Impregnerat trä*

Förbehandlas och förbränns enligt särskilda rutiner där det ger el och värme.

Jord, förorenad*

Jordar som innehåller oljespill eller andra petroleumkolväten komposteras i särskild anläggning. Jorden renas genom att kolvätena bryts ner under komposteringsprocessen. Den renade jorden kan användas på nytt. Jordar med förhöjda tungmetallhalter behandlas i jordtvättsanläggning. Tungmetallhaltigt slam deponeras på särskilda deponier och den "tvättade" jorden kan användas på nytt.

Kartong, wellpapp

Omlastas i stora containers vid Munkegärde miljö för vidare transport till HA-industri i Göteborg, vilka i sin tur transporterar dem till bruk. Återvunnen kartong blir nya förpackningar och gipsskivekartong. Kartongen kan även användas till ytskikt på gipsskivor. Återvunnen wellpapp används vid tillverkning av ny wellpapp.

Kemikalier, övriga*

Förbränns eller oskadliggörs genom andra behandlingar till ämnen som inte är miljöfarliga. Eventuella metallförpackningar återvinns.

Kvicksilver*

Kvicksilvret som finns i till exempel gamla apparater och termometrar separeras och sänds till speciell slutförvaring.

Kyl och frys, klimatanläggningar, värmepumpar*

Freonerna tas om hand för destruktion, metaller och plast återvinns.

Lysrör, lågenergilampor*

Kvicksilvret tas om hand och sänds till speciell slutförvaring. Glaset och metallen återvinns.

Lösningsmedel*

Förbränns i särskild anläggning där energin tas till vara.

Matavfall

Matavfallet körs till en förbehandlingsanläggning i Marieholm, Göteborg. I rötningsprocessen omvandlas matavfallet till så kallad "slurry" som sedan bland annat skickas till Falkenberg, Helsingborg och Laholm för att bli biogas och biogödsel.

Matfett/matolja*

Avfallet blir till elenergi och värmeenergi.

Metallförpackningar

Omlastas i stora containers vid Munkegärde miljö för vidare transport till Skräppekärr, Renova. De i sin tur transporterar dem till metallindustin, som smälter ned förpackningarna och gör nya produkter av materialet. Det kan till exempel bli nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar. Metallerna sorteras med hjälp av magnet.

Metallskrot

Återvunnet skrot smälts ner och blir råvara i nya metallprodukter.

Obrännbart avfall

Avfallet sorteras och allt som är återvinningsbart tas tillvara, bland annat metaller. En del övrigt material kan användas i fyllnadsmassor för till exempel vägbyggen.

Oljefilter*

Fibermaterialet inne i oljefiltret förbränns och blir till värme. Höljet av metall återvinns.

Plastförpackningar

Materialet omlastas i stora containers vid Munkegärde miljö för vidare transport till Skräppekärr, Renova. Materialet transporteras därefter till Bredaryd i Småland, där plast sorteras. De sorterade fraktionerna fraktas sedan till olika plastindustrier vilka smälter ner förpackningarna till små plastkorn, granulater. Av granulaterna tillverkar man sedan nya plastartiklar såsom bärkassar, soppåsar, plastbackar, lastpallar, bullerplank, byggmaterial med mera.

Tidigare var det endast förpackningar av hårdplast som skulle lämnas vid kretsloppsstationerna. Numera finns metoder för att återvinna även förpackningar av mjukplast, till exempel bärkassar, refillpaket, plastfolie med mera. Dessa ska därför hädanefter läggas i behållaren för plastförpackningar och ska alltså inte kastas i hushållssoporna.

Restavfall, blandat avfall

Kallas lite olika i olika kommuner, men är det avfall som hamnar i den vanliga soppåsen när du sorterat ut så mycket det går. Avfallet blir till elenergi och värmeenergi.

Spillolja*

Den rena spilloljan kan omraffineras till ny olja. Den kan också brännas och bli till el och värme.

Stenmaterial (keramik med mera)

Stenmaterial kan exempelvis användas vid vägbyggen som fyllnadsmaterial.

Textilier och kläder

Kläder och textilier tas omhand av den ideella föreningen Björkåfrihet som sorterar och förbereder dem för försäljning i föreningens second hand-butiker. Det som inte kan återbrukas går till materialåtervinning eller i sista hand förbränning och energiåtervinning.

Läs mer om textilinsamling i kommunen här

Tidningar

Omlastas i stora containers vid Munkegärde miljö för vidare transport till HA-industri i Göteborg, där man sorterar materialet. Efter stering och balning vidarebefordrar HA-industri materialet till pappersindustrin, vilka tillverkar nytt papper av materialet. Tidningar kan återvinnas 7-8 gånger innan pappersfibern är så sliten att återvinning inte längre är möjlig. Det enda det då duger till är toalettpapper.

Trä

Återvunnet trä har högt energivärde och blir värmeenergi i flisvärmeverk.

Vitvaror

Efter förbehandling sänds metaller till återvinning, smälts ner och används till nya produkter. Eventuellt farligt avfall behandlas för sig.

  Sidan uppdaterades: