Frågor och svar om fosforfällor

På denna sida:

Tömning av fosforfälla
Påfyllning av fosforfälla
Priser och fakturering
Dispens för längre tömningsintervall och eget omhändertagande

 

Tömning av fosforfälla

Varför tömmer kommunen fosforfällorna?

Förbrukat filtermaterial som absorberar och skiljer fosfor från avloppsvattnet räknas som hushållsavfall. Det innebär att kommunen ansvarar för tömning, bortforsling och behandling av uttjänt filtermaterial.

Vad reglerar tömningsintervallet?

Tömning av fosforfällan ska ske så ofta som det behövs för att uppnå fullgod funktion. Enligt avfallsföreskrifterna är standardintervallet för tömning vartannat år. Du kan också ansöka om dispens för längre tömningsintervall eller ansöka om eget omhändertagande.

Jag har nyss haft tömning, måste jag tömma igen?

Har du tidigare bytt ut filtermaterialet i anläggningen på egen hand och blir aviserad om tömning, kontakta Kundservice VA Renhållning. Observera din fosforfälla hädanefter ska tömmas av kommunen.

Hur vet jag att jag har en fosforfälla?

En fosforfälla är ett extra reningssteg till ditt enskilda avlopp. Fosforfällan kan se olika ut beroende på vilken typ av avloppsanläggning du har. Ofta ligger fosforfällan i en brunn i anslutning till resten av anläggningen. Så här kan en fosforfälla se ut:

    

Bild 1: Fosforfälla säck, foto: Avfall Sverige
Bild 2: Fosforfälla med löst granulat, foto: Avfall Sverige
Bild 3: Bioreningsverk. foto: Alnarp Cleanwater

Hur vet jag vilken typ av fosforfälla jag har?

Om du är osäker på vilken typ av anläggning du har, kontakta kommunens miljöenhet.
Växelnr: 0303-23 80 00, E-post: kommun@kungalv.se, märk e-post med "Miljöenheten".

Hur vet jag vad som står i mitt beslut från miljöenheten?

Har du inte ditt beslut kontakta kommunens miljöenhet. Växelnr: 0303-23 80 00, E-post: kommun@kungalv.se, märk e-post med "Till miljöenheten".

Jag har serviceavtal med en entreprenör som säger att jag inte behöver byta vartannat år, vad gäller?

Serviceavtalet är en tjänst där entreprenören kontrollerar funktionen på din avloppsanläggning men detta styr inte ditt tömningsintervall. Enligt kommunens avfallsföreskrifter är standardintervallet för tömning två år. Serviceprotokollet som din entreprenör fyller i vid service, kan du i många fall använda som underlag för att söka dispens. För mer information om dispens för längre tömningsintervall kontakta kommunens miljöenhet. Växelnr: 0303-23 80 00, E-post: kommun@kungalv.se, märk "Till miljöenheten".

Vad händer om jag redan tömt min anläggning i år eller föregående år?

Har du på grund av reklamation av filtermaterial, eller som del av ditt serviceavtal bytt filtermaterial i din fosforfälla måste utförd tömning och påfyllnad av fosforfälla samt nytt filtermaterial styrkas med kvitton från den entreprenör som ombesörjde bytet av fosforfällans filter. Kvitton skickas som underlag till kommunens miljöenhet: E-post: kommun@kungalv.se, märk e-post med "Till miljöenheten".

Har du inte kvitton kan du begära ut dessa av den entreprenör som anlitats för bytet. Om byte skett på korrekt sätt och kan styrkas med kvitto skjuts tömning av fosforfälla upp till nästkommande tömningsår. Observera att det är kommunens ansvar att omhänderta förbrukat filtermaterial och att fosforfällans filter ska omhändertas av kommunen i framtiden.

Jag har kontaktat en annan entreprenör som har erbjudit byte av fosforsäck, måste jag betala kommunens avgift ändå?

Egen vald entreprenör får inte hämta uttjänt filtermaterial eftersom det räknas som hushållsavfall och är kommunalt ansvar. Du kommer att bli fakturerad av kommunen för tömning, bortforsling och behandling enligt gällande taxa. 

Vem ansvarar för vad?

Renhållningsenheten ansvarar för:
 • Tömning av förbrukat filtermaterial via kommunens upphandlade entreprenör
 • Bortforsling och behandling av förbrukat filtermaterial
Miljöenheten ansvarar för:
 • Handläggning av dispensansökan för längre tömningsintervall
 • Handläggning av dispensansökan för eget omhändertagande
 • Tillsyn av avloppsanläggning
Fastighetsägaren ansvarar för
 • Påfyllning av nytt filtermaterial efter kommunen tömt anläggningen
 • Att fosforfällan är framkomlig och uppmärkt enligt avfallsföreskrifterna och beslutet från miljöenheten
 • Service och underhåll
 • Egenkontroll 

Hur töms min fosforfälla?

Beroende på vilken anläggning du har utförs tömning på olika sätt.

 • Filtermaterial i säck: Säcken lyfts ur med kranbil eller hämtas intill farbar väg beroende på vad som står i ditt beslut från miljöenheten.
 • Filtermaterial i kassett: Slambrunnen sugs ur samtidigt som filtermaterialet töms. Tömning av fosforfälla planeras därför vid samma tillfälle som din årliga slamsugning.
 • Löst filtermaterial: Filtermaterialet sugs ut med slamsugningsbil.

Vad händer om fosforfällan inte töms?

Filtermaterialet blir efter en tid mättat och förlorar sin filtreringsförmåga, du förlorar därmed miljönyttan med reningssteget. Standardintervallet för tömning är två år. Avloppet får inte användas om fosforfällan inte är fullgott skick.

Vad händer om kommunen inte kan utföra tömning på min fastighet?

Uppnår inte fastighetsägaren kommunens bestämmelser för framkomlighet, synlighet och avstånd enligt avfallsföreskrifterna kan kommunen inte tömma anläggningen. Då tar kommunen ut en avgift för framkörning, en så kallad bomavgift. Bomavgiften är enligt gällande taxa 525 kr, inklusive moms. Kan inte anläggningen tömmas kontaktar kommunen dig för att planera in en ny tid för tömning.

Vad händer om jag inte hör av mig?

Kommunen kommer att tömma din anläggning på utsatt datum. Du ansvarar för att anläggningen fylls på med nytt filtermaterial och anläggningen får inte användas om detta uteblir.

Vad händer med filtermaterialet efter tömning?

Bortforslat filtermaterial fraktas till Ragn-Sells behandlingsanläggningar. Materialet går till jordtillverkning eller används som gödsel på jordbruksmark.

Om jag har längre avstånd än 4 meter till farbar väg, vad gör jag då?

Enligt kommunens avfallsföreskrifter ska avståndet mellan fosforfällans mitt och uppställningsplats för hämtningsfordon inte överstiga 4 meter. Är avståndet längre ansvarar du för att lyfta ur säck och placera den intill farbar väg. Säkerställ att du kopplar ur anläggningen på ett korrekt sätt så att den inte riskerar att skadas.

Jag har filtermaterial i säck, varför är det krav på högst 4 meter mellan fosforfälla och farbar väg?

Mättat filtermaterial i säck väger mycket och en kranbils lyftkraft försämras avsevärt vid längre avstånd. För att kommunen ska kunna tömma din anläggning får avståndet inte överskridas.

Min fosforfälla ligger lång ute på ett gärde – kommer ni att kunna tömma hos mig?

Har du filtermaterial i säck kan du antingen lyfta ur den själv eller anlita entreprenör. Har du en fosforfälla med löst filtermaterial kommer anläggningen tömmas med slamsugningsbil, observera att det tillkommer avgift för extra slangdragning över 10 meter.

 

 

Påfyllning av fosforfälla

Vad händer om jag inte fyller på min fosforfälla?

Du får inte använda din anläggning om du inte fyller på fosforfällan. Du förlorar miljönyttan som avsetts med installationen av fosforfällan och uppfyller inte kraven på anläggningens funktion enligt ditt beslut från miljöenheten.

Jag har sett kommunens prisexempel för Alternativ 1, men vad kommer påfyllningen kosta för mig?

Påfyllnadskostnaden kan variera beroende på arbetsinsatsen för olika fosforfällor. För att få en bättre prisuppskattning för din anläggning kontakta Ragn-Sells.
Uppdragsansvarig Christian Vant Hof: 010-723 20 09 .
E-post: kommunpartner.produktion.goteborg@ragnsells.com.
Märk e-post i ämnesraden "Fosforfälla Kungälv".

Notera att du har möjlighet att välja fritt vem som fyller på din anläggning. Alternativ 1 innebär att kommunens upphandlade entreprenör sköter både tömning och påfyllnad.

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer Alternativ 2 och anlitar en annan entreprenör för påfyllnad?

Det är viktigt att påfyllningen samordnas med kommunens planerade hämtning. Din valda entreprenör ska tillhandahålla både nytt filtermaterial och installera det. Avloppsanläggningen får inte användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan. Du ska omgående efter bytet skicka in kvitto på inhandlat filtermaterial samt kvitto för arbetskostnad för påfyllnad till miljöenheten. För frågor om samordning kontakta Ragn-Sells.
Uppdragsansvarig Christian Vant Hof : 010-723 20 09.
E-post: kommunpartner.produktion.goteborg@ragnsells.com. 
Märk e-post med "Fosforfälla Kungälv" i ämnesraden.

Hur fungerar samordning om jag väljer annan entreprenör?

Kommunen aviserar dig tre månader innan det är dags för tömning. Aviseringen anger vilken vecka tömning kommer ske. Utifrån detta ansvarar du för att samordna tömning och påfyllnad. Anläggningen får inte användas innan nytt filtermaterial är installerat. För frågor om samordning kontakta Ragn-Sells. Uppdragsansvarig Christian Vant Hof: 010-723 20 09.
E-post: kommunpartner.produktion.goteborg@ragnsells.com. 
Märk e-post med "Fosforfälla Kungälv" i ämnesraden.

 

Priser och fakturering

Vart vänder jag mig vid frågor om priser?

Tömning, bortforsling och behandling debiteras av kommunen se prisuppgifter i avfallstaxan. Har du frågor om prisuppgifter för påfyllnad kontakta Ragn-Sells.
Uppdragsansvarig Christian Vant Hof: 010-723 20 09 .
E-post: kommunpartner.produktion.goteborg@ragnsells.com.
Märk e-post med "Fosforfälla Kungälv" i ämnesraden. Notera att du har möjlighet att välja fritt vem som fyller på din anläggning.

Jag har fått en faktura från Mind Construction – vilka är det?

Mind Construction är en underentreprenör till Ragn-Sells och utför hämtning av filtermaterial i säck och kassett.

Jag har fått två fakturor angående tömning av fosforfälla, både från kommunen och från ett annat bolag – Varför?

Kommunen har debiterat dig för tömning, bortforsling och behandling av förbrukat filtermaterial enligt gällande taxa. Har du valt Alternativ 1 för påfyllnad har Ragn-Sells underentreprenör Mind Construction fakturerat dig för nytt filtermaterial och arbetskostnad för påfyllningen. Har du valt Alternativ 2 för påfyllnad faktureras du av egen vald entreprenör för nytt filtermaterial och arbetskostnad för påfyllnad.

 

Dispens för längre tömningsintervall och eget omhändertagande

Hur fungerar ansökan om längre tömningsintervall?

 • För att kunna söka dispens för förlängt tömningsintervall av fosforfällan ska anläggningen vara lågt belastad, som fritidsboende eller hushåll med få personer. 
 • Du söker dispens via kommunens miljöenhet med blanketten Ansökan om längre tömningsintervall
 • Har du ett serviceavtal kan du i många fall använda protokollet som fylls i vid service som underlag för ansökan.
 • Dispensen gäller ett år.
 • För mer information kontakta kommunens miljöenhet. Växelnr: 0303-23 80 00, E-post: kommun@kungalv.se, märk e-post med "Till miljöenheten".

När kan jag ansöka om dispens för längre tömningsintervall?

 • Ansök tidigast 3 månader innan planerad tömning.
 • Ansök senast två månader innan planerad tömning.

Om jag får dispens för längre tömningsintervall beviljad, när blir nästa tömning?

Dispens gäller ett år och tömning sker nästföljande år. Får du exempelvis dispens beviljad 2019 blir du aviserad om tömning 2020.

Hur fungerar ansökan om eget omhändertagande av filtermaterial?

Har du jordbruksfastighet med godkänd uppfordringsanordning kan du ansöka om eget omhändertagande av filtermaterial för spridning på åkermark. Ligger din fastighet intill en jordbruksfastighet kan du få eget omhändertagande genom jordbruksfastighetens ombesörjande. För mer information se avfallsföreskrifterna eller kontakta kommunens miljöenhet. Växelnr: 0303-23 80 00, E-post: kommun@kungalv.se, märk e-post med "Till miljöenheten"

Hur länge gäller eget omhändertagande av filtermaterial?

Eget omhändertagande är personligt och bundet till fastighetsägaren. Det slutar gälla vid ägarbyte av fastigheten eller om fastighetsägare överlåter ansvaret till kommunen.

  Sidan uppdaterades: