Tömning av avloppsanläggning

Slam från enskilda avlopp och förbrukat filtermaterial från fosforfällor är ett kommunalt avfall som vi ansvarar för att hämta och behandla. Här hittar du information om hur tömning går till och vad du ska tänka på som fastighetsägare.

Innehåll på sidan

 

Tömning av slambrunn, tank och minireningsverk

Slamavskiljare och minireningsverk ska tömmas minst en gång per år enligt avfallsföreskrifterna. Fastighetsägare ansvarar för att avloppsanläggningen töms så ofta som behövs för en fullgod funktion och inom det intervall som står i tillståndet från miljöenheten. Det betyder att tömningsintervallet kan vara både längre och kortare än ett år. Kontakta kundcenter om du vill få ut ditt tillstånd.

Slambrunnar och minireningsverk töms enligt ett fast schema och du får ett aviseringbrev innan vi tömmer hos dig. Om du vill få avisering med e-post istället, kontakta kundcenter.

Slutna tankar töms efter behov, dock minst en gång per år. Om du har en sluten slamtank behöver du själv beställa en så kallad budad tömning när tanken börjar bli full.

Viktig att veta om du har minireningsverk

 • Personalen som tömmer anläggningen ska ha tillgång till en tömningsinstruktion på svenska. Instruktionen ska finnas i direkt anslutning till minireningsverket.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
 • Känsliga delar i verket ska vara skyddade.
 • Om minireningsverket behöver fyllas på med vatten efter slamtömning, och du inte har möjlighet att fylla anläggningen själv, behöver du kontakta en avlopps/spolningsentreprenör i god tid före tömningen.
 • Vissa minireningsverk har ett efterföljande reningssteg i form av en forsforfälla. Filtermaterialet i fosforfällan ska också tömmas med jämna mellanrum. Läs mer om tömning av fosforfälla här. 

Budad och tidsbokad tömning

Kontakta kundcenter om du vill beställa en budad tömning av din avloppsanläggning. En budad tömning genomförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. En akut budad tömning genomförs inom 1 arbetsdag efter beställning.

Du kan också beställa en tidsbokad tömning där du väljer när vi ska komma. Tidsbokade tömningar kostar mer än andra tömningar.

Journummer för slamtömning kvällar och helger

Akuta tömningar som beställs på helgdagar, eller efter klockan 16.00 på vardagar kallas för jourtömningar och genomförs inom sex timmar efter beställning. Jourtömning kostar mer än andra tömningar.

Telefon jourtömning 031-61 87 75

Läs kommunens avfallstaxa för pris på jourtömning eller extra tömning

 

Tömning av fosforfälla

Filtermaterialet i din fosforfälla ska bytas ut minst vartannat år. Kungälvs kommun ansvarar för tömning, transport och behandling av förbrukat filtermaterial. Du får ett aviseringsbrev från kommunen i god tid innan tömning. Som fastighetsägare ansvarar du för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial innan eller samma dag som vi hämtar det gamla filtermaterialet. Du kan själv välja var du köper nytt filtermaterial och vilket företag som installerar det i din fosforfälla.

Tänk på att:

 • Avloppsanläggningen inte får användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan innan eller samma dag som hämtning. 
 • Om avståndet till fosforfällan är mer än 4 meter från farbar väg, eller har mindre än 7 meters fri höjd, måste filtermaterialet ställas vid farbar väg med fri höjd på minst 7 meter.
 • Du ska direkt efter bytet skicka in kvitto på inhandlat filtermaterial samt kvitto för arbetskostnad för påfyllnad till miljöenheten.

Läs mer om tömning av fosforfällor under vanliga frågor och svar

 

Innan vi tömmer hos dig

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet kan det leda till att din avloppsbrunn inte blir tömd. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan vi tömmer hos dig. Kom ihåg att du kan få en bomavgift om vi inte kan tömma din anläggning. 

Tänk på att:

 • Skotta, sanda och rensa runt anläggningen.

 • Märka upp anläggningen så att den går att hitta.

 • Ta bort eventuella prydnadssaker, krukor och annat som kan stå på brunnslock eller runt avloppsanläggningen.

 • Grindar ska vara upplåsta. Om det finns en vägbom ska chauffören ha fått en nyckel eller låskod i god tid innan tömning.

 • Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt med utrymme och vara framkomlig utan hinder. Bor du vid en återvändsgata behöver det finnas en vändplats på platsen.

 • Väg, uppställningsplats och vändplats ska klara belastningen av ett tungt fordon och ha hårdgjord yta, det gäller också när det är blött på marken.

 • Sträckan där slangen ska dras måste vara fri från hinder, högt gräs, buskage eller sly. Sträckan ska vara halkfri.

 • Ha ett bra säkerhetsavstånd till blommor, bilar, utemöbler med mera som annars kan ta skada, eftersom slangen kan röra sig kraftigt under tömningen.

 • Om du har en egen lös sugledning ska den ligga framme innan tömning.

Du hittar mer detaljerad information om regler för avloppstömning i kommunens avfallsföreskrifter (pdf)

 

Ansök om dispens

Längre tömningsintervall

Du kan få förlängt slamtömningsintervall om avloppsanläggningen är lågt belastad. Det gäller exempelvis boenden som bara används under sommarhalvåret eller där få personer bor året runt. Skicka i din ansökan senast 2 månader innan din planerade tömning.

Ansök om längre slamtömningsintervall (pdf)

Ansök om längre tömningsintervall för fosforfälla (pdf) 

Eget omhändertagande

Om du själv vill ta hand om avfallet från avloppsanläggningen, så kallat "eget omhändertagande", kan du ansöka om det till miljöenheten. Du kan söka om du är ägare eller hyr (arrenderar) en jordbruksfastighet med godkänd uppfodringsanordning för spridning på jordbruksmark (åkermark/betesmark).

Ansök om eget omhändertagande av slam (pdf) 

Ansök om eget omhändertagande av fosforfiltermaterial (pdf)

Hämtningsuppehåll

Om din avloppsanläggning inte ska brukas under en längre period kan du ansöka om ett tillfälligt uppehåll i tömning.

Ansök om tillfälligt uppehåll av slam (pdf)

 

Avgifter, blanketter och mer information

Alla avgifter för tömning av enskilda avlopp finns i kommunens avfallstaxa. Taxan är miljöstyrande och ska styra mot bland annat en förbättrad arbetsmiljö för renhållningspersonal, därför betalar du också för:

 • Slanglängder över 10 meter
 • Brunnslock tyngre än 15 kilo
 • Sughöjder över 6 meter

Du kan sänka din tömningskostnad genom att byta till ett lätt lock eller genom att anlägga en permanent eller tillfällig sugledning för att minska slangdragningslängden. Tänk på att du får betala en bomavgift om vi inte kan komma fram till din brunn/tank för att tömma.

Vad händer med avfallet?

Efter slamtömning lämnas slammet till Gryaab som efter ett par behandlingssteg blir till biogas och anläggningsjord. Filtermaterial från fosforfällor transporteras till kommunentreprenörens behandlingsanläggningar. Materialet går till jordtillverkning eller används som gödsel på jordbruksmark.

Läs mer om slambehandlingen på Gryaabs webbplats

 

Vanliga frågor och svar

Slam

 • Kan jag välja vilken tid på året slambilen ska tömmas hos mig?
  Om du har en slambrunn eller minireningsverk tömmer vi din anläggning på ett fast schema. Vill du ha tömning en speciell tid som är utanför din tömningsmånad kan du beställa en budad eller tidsbokad tömning som kostar extra.

 • Hur vet jag att mitt avlopp töms tillräckligt ofta?
  Det är viktigt att du kontrollerar hur det ser ut i slambrunnen mellan tömningarna. Lyft på locket några gånger varje år för att se att allt ser bra ut. Titta exempelvis efter om du har en så kallad "slamkaka" i brunnen. Är den tjockare än 2—3 decimeter kan du ha en hög belastning och kan behöva tömma oftare. Det är särskilt viktigt att titta i brunnen någon vecka före slamtömning eftersom det är då du har en möjlighet att bedöma om ditt tömningsintervall fungerar.

  Läs mer om hur du kontrollerar och sköter om avloppet här. 
 • Det är stopp i mitt avlopp, kan ni hjälpa mig?
  Nej. Kommunen utför inte avloppspolning. Du kan beställa en högtrycksspolning hos en avloppsentreprenör. Kiss, bajs och toapapper är det enda som ska spolas ner i avloppet. Förhindra stopp genom att exempelvis inte spola ner våtservetter och bomullspinnar i avloppet.
 • Mitt minireningsverk behöver fyllas upp med vatten igen efter slamtömning, kan ni hjälpa mig?
  Nej. Det är för tids-och resurskrävande att fylla och transportera stora mängder vatten. Det är dessutom bäst att fylla på med eget vatten för mikrolivet (mikrobiell flora) i vattnet. Om du inte kan att fylla på verket själv, kontakta en avloppsentreprenör.

 • Kan slambilschauffören ringa mig innan tömning?
  Nej. Chauffören i bilen har ingen möjlighet att ringa innan. Om du vill vara på plats under tömning, eller vill att vi tömmer en bestämd tid måste du beställa en budad eller tidsbokad tömning via kundcenter. Budade och tidsbokade tömningar kostar mer än vanliga tömningar. 
 • Det är vatten kvar i slambrunnen efter tömning. Har den inte tömts?
  Det är normalt att slambrunnen är vattenfylld. Avloppsvattnet fylls på redan några dagar efter tömning. Vattnet kan också fyllas på snabbt om det är högt grundvatten eller om det har regnat.
   
 • Mitt avlopp är dimensionerat för fler än 25 personekvivalenter (PE), kan ni ändå tömma det?
  Nej. Kommunen får enligt lag bara tömma anläggningar upp till 25 PE. Kontakta en slamtömningsentreprenör för tömning.

Fosforfälla

 • Hur vet jag vad som står om mitt avlopp och/eller fosforfälla i mitt beslut från miljöenheten?
  Kontakta kundcenter om du inte har ditt beslut.

 • Varför ansvarar inte kommunen för att fylla på fosforfällan?
  Kommunen ansvarar bara för tömmning, transport och behandling av gammalt filtermaterial. Det är ofta leverantören som sålde anläggningen som säljer nytt filtermaterial och utför påfyllningen efter tömning. 
 • Jag har serviceavtal med en leverantör som säger att jag inte behöver byta fosforfilter vartannat år, vad gäller?
  Serviceavtalet är en tjänst där leverantören kontrollerar funktionen på din avloppsanläggning men det styr inte ditt tömningsintervall. Enligt kommunens avfallsföreskrifter är standardintervallet för tömning två år. Serviceprotokollet som leverantören fyller i vid service, kan du i många fall använda som underlag för att söka dispens.
 • Jag har kontaktat en annan entreprenör som har erbjudit byte av fosforsäck, måste jag betala kommunens avgift ändå?
  Ja. Ingen annan än kommunens upphandlade entreprenör får hämta förbrukat filtermaterial eftersom det är ett avfall under kommunalt ansvar. Du faktureras för tömning, transport och behandling enligt gällande taxa.

 • Vad händer om jag redan tömt min fosforfälla i år eller föregående år?
  Det är kommunens ansvar att omhänderta förbrukat filtermaterial. Om du tömt på grund av en reklamation eller som del av serviceavtalet kan den kommunala tömningen skjutas upp till nästa år om tömningen var korrekt utförd, och om du kan styrka bytet med kvitton från leverantören. Skicka kvitton till miljöenheten. Tänk på att det är kommunen som ska tömma fosforfällan nästa gång.
 • Vad händer om fosforfällan inte töms?
  Filtermaterialet blir efter en tid mättat och förlorar sin filtreringsförmåga. Det betyder att du förlorar miljönyttan med reningen. Standardintervallet för tömning är två år. Avloppet får inte användas om fosforfällan inte är fullgott skick.

 • Vad händer om jag inte fyller på min fosforfälla?
  Du får inte använda din anläggning om du inte fyller på fosforfällan. Du förlorar miljönyttan och uppfyller inte kraven på anläggningens funktion enligt ditt beslut från miljöenheten.
  Sidan uppdaterades: