Frågor och svar om fosforfällor

Innehåll på sidan: 

Tömning av fosforfälla
Påfyllning av fosforfälla
Priser och fakturering
Dispens för längre tömningsintervall och eget omhändertagande

 

Tömning av fosforfälla

Varför tömmer kommunen fosforfällorna?

Förbrukat filtermaterial som absorberar och skiljer fosfor från avloppsvattnet räknas som hushållsavfall. Det innebär att kommunen ansvarar för tömning, bortforsling och behandling av uttjänt filtermaterial.

Vad reglerar tömningsintervallet?

Tömning av fosforfällan ska ske så ofta som det behövs för att uppnå fullgod funktion. Enligt avfallsföreskrifterna är standardintervallet för tömning minst vartannat år. Du kan ansöka om dispens för längre tömningsintervall eller ansöka om eget omhändertagande.

Jag har nyss haft tömning, måste jag tömma igen?

Har du tidigare bytt ut filtermaterialet i anläggningen på egen hand och blir aviserad om tömning, kontakta kommunens Kundcenter. Din fosforfälla ska tömmas av kommunen i fortsättningen.

Hur vet jag att jag har en fosforfälla?

En fosforfälla är ett extra reningssteg till ditt enskilda avlopp. Fosforfällan kan se olika ut beroende på vilken typ av avloppsanläggning du har. Ofta ligger fosforfällan i en brunn i anslutning till resten av anläggningen. Så här kan en fosforfälla se ut:

    

Bild 1: Fosforfälla säck, foto: Avfall Sverige
Bild 2: Fosforfälla med löst granulat, foto: Avfall Sverige
Bild 3: Bioreningsverk. foto: Alnarp Cleanwater

Hur vet jag vilken typ av fosforfälla jag har?

Om du är osäker på vilken typ av anläggning du har, kontakta kommunens kundcenter.

Hur vet jag vad som står i mitt beslut från miljöenheten?

Har du inte ditt beslut kontakta kommunens kundcenter. 

Jag har serviceavtal med en leverantör som säger att jag inte behöver byta vartannat år, vad gäller?

Serviceavtalet är en tjänst där leverantören kontrollerar funktionen på din avloppsanläggning men detta styr inte ditt tömningsintervall. Enligt kommunens avfallsföreskrifter är standardintervallet för tömning två år. Serviceprotokollet som leverantören fyller i vid service, kan du i många fall använda som underlag för att söka dispens.

För mer information om dispens för längre tömningsintervall kontakta kommunens kundcenter.

Vad händer om jag redan tömt min anläggning i år eller föregående år?

Har du på grund av reklamation av filtermaterial, eller som del av ditt serviceavtal bytt filtermaterial i din fosforfälla? Då måste utförd tömning och påfyllnad av fosforfälla samt nytt filtermaterial styrkas med kvitton från den leverantör som ombesörjde bytet av fosforfällans filter. Kvitton skickas som underlag till kommunens kundcenter, märk e-post med "Till miljöenheten".

Har du inte kvitton kan du begära ut dessa av den leverantör som anlitats för bytet. Om byte skett på korrekt sätt och kan styrkas med kvitto skjuts tömning av fosforfälla upp till nästkommande tömningsår. Observera att det är kommunens ansvar att omhänderta förbrukat filtermaterial och att fosforfällans filter ska omhändertas av kommunen i framtiden.

Jag har kontaktat en annan entreprenör som har erbjudit byte av fosforsäck, måste jag betala kommunens avgift ändå?

Egen vald leverantör får inte hämta uttjänt filtermaterial eftersom det räknas som hushållsavfall och är kommunalt ansvar. Du kommer att bli fakturerad av kommunen för tömning, bortforsling och behandling enligt gällande taxa.

Läs avfallstaxa här 

Vem ansvarar för vad?

Renhållningsenheten ansvarar för:
 • Tömning av förbrukat filtermaterial via kommunens upphandlade entreprenör
 • Bortforsling och behandling av förbrukat filtermaterial
Miljöenheten ansvarar för:
 • Handläggning av dispensansökan för längre tömningsintervall
 • Handläggning av dispensansökan för eget omhändertagande
 • Tillsyn av avloppsanläggning
Fastighetsägaren ansvarar för
 • Samordning mellan leverantören av fosforfällan på din fastighet och kommunens entreprenör som ombesörjer tömning av förbrukat filtermaterial. 
 • Påfyllning av nytt filtermaterial efter kommunen tömt anläggningen
 • Att fosforfällan är framkomlig och uppmärkt enligt avfallsföreskrifterna och beslutet från miljöenheten
 • Service och underhåll
 • Egenkontroll 

Hur töms min fosforfälla?

Beroende på vilken anläggning du har utförs tömning på olika sätt.

 • Filtermaterial i säck: Säcken lyfts ur med kranbil eller hämtas intill farbar väg beroende på vad som står i ditt beslut från miljöenheten.
 • Filtermaterial i kassett: Slambrunnen sugs ur samtidigt som filtermaterialet töms. Tömning av fosforfälla planeras därför vid samma tillfälle som din årliga slamsugning.
 • Löst filtermaterial: Filtermaterialet sugs ut med slamsugningsbil.

Vad händer om fosforfällan inte töms?

Filtermaterialet blir efter en tid mättat och förlorar sin filtreringsförmåga, du förlorar därmed miljönyttan med reningssteget. Standardintervallet för tömning är två år. Avloppet får inte användas om fosforfällan inte är fullgott skick.

Vad händer om kommunen inte kan utföra tömning på min fastighet?

Uppnår inte fastighetsägaren kommunens bestämmelser för framkomlighet, synlighet och avstånd enligt avfallsföreskrifterna kan kommunen inte tömma anläggningen och tar ut en bomavgift enligt gällande taxa.

Läs avfallstaxa här

Vad händer om jag inte hör av mig?

Kommunens entreprenör kommer till din fastighet för att tömma din anläggning under utsatt vecka som du tidigare aviserats om. Du ansvarar för att tillsammans med leverantör för din fosforfälla samordna ett tillfälle tillsammans med kommunens entreprenör. Uteblir samordning kan kommunen inte tömma din anläggning och tar ut en bomavgift enligt gällande taxa. Anläggningen får inte användas innan nytt filtermaterial är återfyllt. 

Läs avfallstaxa här

Vad händer med filtermaterialet efter tömning?

Bortforslat filtermaterial fraktas till Ragn-Sells behandlingsanläggningar. Materialet går till jordtillverkning eller används som gödsel på jordbruksmark.

Om jag har längre avstånd än 4 meter till farbar väg, vad gör jag då?

Enligt kommunens avfallsföreskrifter ska avståndet mellan fosforfällans mitt och uppställningsplats för hämtningsfordon inte överstiga 4 meter. Är avståndet längre ansvarar du för att lyfta ur säck och placera den intill farbar väg. 

Jag har filtermaterial i säck, varför är det krav på högst 4 meter mellan fosforfälla och farbar väg?

Mättat filtermaterial i säck väger mycket och en kranbils lyftkraft försämras avsevärt vid längre avstånd. För att kommunens entreprenör ska kunna tömma din anläggning får avståndet inte överskridas.

Min fosforfälla ligger lång ute på ett gärde – kommer ni att kunna tömma hos mig?

Har du filtermaterial i säck kan du antingen lyfta ur den själv eller vända dig till anläggningens leverantör för att lyfta ur säcken. Har du en fosforfälla med löst filtermaterial kommer anläggningen tömmas med slamsugningsbil, observera att det tillkommer avgift för extra slangdragning över 10 meter.

 

Påfyllning av fosforfälla

Vad händer om jag inte fyller på min fosforfälla?

Du får inte använda din anläggning om du inte fyller på fosforfällan. Du förlorar miljönyttan som avsetts med installationen av fosforfällan och uppfyller inte kraven på anläggningens funktion enligt ditt beslut från miljöenheten.

Vad är viktigt att tänka på när jag planerar inför påfyllnad av nytt filtermaterial. 

Det är viktigt att påfyllningen samordnas med kommunens entreprenad i god tid. Leverantören av nytt filtermaterial ska tillhandahålla och installera det nya materialet. Avloppsanläggningen får inte användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan. Du ska omgående efter bytet skicka in kvitto på inhandlat filtermaterial samt kvitto för arbetskostnad för påfyllnad till miljöenheten.

För frågor om samordning kontakta kommunens kundcenter.

 

Priser och fakturering

Vad kommer det att kosta?

Tömning, bortforsling och behandling debiteras av kommunen, se prisuppgifter i avfallstaxan. Påfyllnad av nytt filtermaterial debiteras av leverantören. 

Läs avfallstaxa här

 

Dispens för längre tömningsintervall och eget omhändertagande

Hur fungerar ansökan om längre tömningsintervall?

 • För att kunna söka dispens för förlängt tömningsintervall av fosforfällan ska anläggningen vara lågt belastad, som fritidsboende eller hushåll med få personer. 
 • Du söker dispens via kommunens miljöenhet med blanketten Ansökan om längre tömningsintervall
 • Har du ett serviceavtal kan du i många fall använda protokollet som fylls i vid service som underlag för ansökan.
 • Dispensen gäller ett år.
 • Kontakta kommunens kundcenter för mer information.

När kan jag ansöka om dispens för längre tömningsintervall?

 • Ansök tidigast 3 månader innan planerad tömning.
 • Ansök senast två månader innan planerad tömning.

Om jag får dispens för längre tömningsintervall beviljad, när blir nästa tömning?

Dispens gäller ett år och tömning sker nästföljande år. Får du exempelvis dispens beviljad 2021 blir du aviserad om tömning 2022.

Hur fungerar ansökan om eget omhändertagande av filtermaterial?

Har du jordbruksfastighet med godkänd uppfordringsanordning kan du ansöka om eget omhändertagande av filtermaterial för spridning på åkermark. Ligger din fastighet intill en jordbruksfastighet kan du få eget omhändertagande genom jordbruksfastighetens ombesörjande. För mer information se avfallsföreskrifterna eller kontakta kommunens kundcenter.

Läs avfallsföreskrifterna här

Hur länge gäller eget omhändertagande av filtermaterial?

Eget omhändertagande är personligt och bundet till fastighetsägaren. Det slutar gälla vid ägarbyte av fastigheten eller om fastighetsägare överlåter ansvaret till kommunen.

  Sidan uppdaterades: