Döda bin

Döda bin

Döda bin får brännas eller grävas ner under förutsättning att det inte uppstår olägenhet för människor, djur eller miljö. Om det finns misstanke om smittsamma sjukdomar så behöver du som biodlare anmäla detta till bitillsynsman eller länsstyrelsen.

Anvisningar för nedgrävning av döda bin

Döda bin och biprodukter får grävas ner i kommunen under förutsättning att det görs utan risk för människors och djurs hälsa samt miljön. Vid nedgrävning av döda bin bör du följa dessa riktlinjer:

  • Platsen ska väljas med omsorg för grannar, djur, vatten och natur. Olägenhet får inte uppstå.
  • Nedgrävning får inte ske om det finns misstanke om smittsam sjukdom. Undantag finns om anmälan gjorts till bitillsynsman eller länsstyrelse och där denne gett anvisningar om hur hantering och nedgrävning av bin och biprodukter ska gå till.
  • Nedgrävning bör om möjligt ske in anslutning till odlingsplatsen utan att behöva transporteras med fordon.
  • Nedgrävning ska ske så pass djup att de inte riskerar arr grävas upp av andra djur.
  • Nedgrävning ska dokumenteras enligt lagstiftning om animaliska biprodukter. Dokumentationen ska innehålla datum, plats (gärna markerat på karta), vad för material som grävts ner, vilket djurslag och mängd (antal, vikt eller volym). Dokumentationen ska sparas i minst två år.
  Sidan uppdaterades: