Sandning, skottning, renhållning av gångbana - för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor. Du får inte lägga snö som du skottar bort på gator eller i parker.

Ansvarsområdet som för dig som fastighetsägare sträcker sig längre än bara innanför ditt eget staket. Till exempel ansvarar du för en del av gångbanan utanför tomtgränsen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger fastighet inom tätortsområde (Kungälv, Ytterby och Marstrand med vissa undantag) med områden där kommunen äger de allmänna platserna (parker, gräsytor, med mera) ska se till att: 

  • Hålla rent och sanda ett gångutrymme på minst 1 meters bredd längs din fastighet. Gångutrymme är till exempel trottoar, trappa, gata eller gångväg.
  • Om det finns en gräsyta eller liknande mellan din fastighet och gatan ska du hålla rent gångutrymmet om det finns inom 7 meters avstånd från tomten.
  • Saknas trottoar ska du skotta och sanda gångutrymme på minst 1 meters bredd på gatan runt om din fastighet.
  • I vallar vid övergångställen och gatuhörn ska du göra öppningar för gångtrafik.
  • Du ska se till att det finns en gångväg på minst 1 meters bredd på din egen fastighet så att vi kan komma åt att hämta dina sopor. Ta bort istappar från tak och stuprännor så ingen skadas.
  • När våren nalkas ska du sopa upp vintersanden. För övrigt under vår, sommar och höst ska du hålla ”dina” gångbanor rena, ta bort ogräs och beskära buskar träd och häckar innan det växer ut i gångbanan. Passa på att beskära under vinterperioden.

I områden utanför detaljplan eller områden med detaljplan där någon annan än kommunen ansvarar för de allmänna platserna kan det finnas andra regler. Om du är osäker på vad som gäller där du bor kan du kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, eller din vägförening.

  Sidan uppdaterades: