Strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens separat från eventuell ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovbefriad åtgärd.

Ansökan om strandskyddsdispens blir ett separat ärende.

Mer information om strandskydd.


Handlingar som krävs vid ansökan:

  1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  2. Situationsplan
  3. Fotografier
  4. Ritningar

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketterna. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf)

Ansökan om strandskyddsdispens (pdf)


2. Situationsplan

Situationsplan bör upprättas på nybyggnadskarta om du har en sådan, du behöver inte beställa en nybyggnadskarta. I annat fall kan den upprättas på Lantmäteriets avstyckningskarta eller fastighetskarta. 

Kontakta Kundcenter för att få Lantmäteriets fastighetskarta, telefon 0303-23 80 00.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att ansökt åtgärd tydligt redovisas på situationsplanen.

Situationsplan ska vara svart-vit, inte i färg. På den ska redovisas samtliga ansökta åtgärder samt de befintliga åtgärder som eventuellt inte finns redovisade på kartunderlaget.

Situationsplan ska vara måttsatt med relevanta mått, som till exempel en byggnads längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser och till eventuella befintliga byggnader på tomten. Vid nybyggnation av byggnad ska redovisas byggnadens nivå för färdigt golv (FG-nivå) på entréplan.

Ange vid nybyggnation av bostadshus det område som ska användas till privat tomt/trädgård.


3. Fotografier

Fotografier ska visa eventuella befintliga byggnader och tomt, samt den plats som avses bebyggas. Den plats som avses bebyggas ska redovisas på foton tagna från olika vinklar och avstånd. Skriv gärna på fotona varifrån de är tagna, exakt plats som avses bebyggas och förtydliganden om eventuella befintliga byggnader.


4. Ritningar

Vid nybyggnad eller tillbyggnad och vid uppförande av altan krävs ritningar, eller åtminstone skisser över åtgärden. Vid nybyggnad krävs planskiss samt fasadskisser över samtliga fasader. Vid tillbyggnad och vid uppförande av altan krävs planskiss samt fasadskiss från de håll åtgärden syns.

Situationsplan bör upprättas på nybyggnadskarta om du har en sådan, du behöver inte beställa en nybyggnadskarta. I andra hand ska situationsplan upprättats på ett utdrag ur primärkartan. I annat fall kan den upprättas på Lantmäteriets avstyckningskarta eller fastighetskarta. På skisserna ska redovisas höjdmått från mark, längdmått och breddmått samt eventuella fönster och dörrar.


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

  Sidan uppdaterades: