Strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens separat från eventuell ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovbefriad åtgärd.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Vad är strandskyddsdispens? 

Inom strandskyddat område finns begränsningar på vad du får bygga vilket innebär att du måste söka dispens för undantag från strandskyddet. Strandskyddet är ett skydd som finns i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Även mindre vattendrag som bäckar kan vara skyddade.
Mer information om strandskydd.

Handlingar som krävs vid ansökan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Situationsplan

Situationsplan i lämplig skala bör upprättas på nybyggnadskarta om du har en sådan. Du behöver inte beställa en nybyggnadskarta. I annat fall kan den upprättas på Lantmäteriets avstyckningskarta eller fastighetskarta. 

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att situationsplanen visar anmäld åtgärd på ett tydligt sätt. På den ska redovisas samtliga ansökta åtgärder samt de befintliga åtgärder som eventuellt inte finns redovisade på kartunderlaget.

Situationsplan ska vara måttsatt med relevanta mått, som till exempel en byggnads längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser och till eventuella befintliga byggnader på tomten. Vid nybyggnation av byggnad ska redovisas byggnadens nivå för färdigt golv (FG-nivå) på entréplan.

Ange vid nybyggnation av bostadshus det område som ska användas till privat tomt/trädgård.

Kontakta kommunens kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta via e-post kommun@kungalv.se

Fotografier

Fotografier ska visa eventuella befintliga byggnader och tomt, samt den plats som avses bebyggas. Den plats som avses bebyggas ska redovisas på foton tagna från olika vinklar och avstånd. Skriv gärna på fotona varifrån de är tagna, exakt plats som avses bebyggas och förtydliganden om eventuella befintliga byggnader.

Ritningar

Vid nybyggnad eller tillbyggnad och vid uppförande av altan krävs ritningar, eller åtminstone skisser över åtgärden. Vid nybyggnad krävs plan-och fasadskisser över samtliga fasader. Vid tillbyggnad och vid uppförande av altan krävs planskiss samt fasadskiss från de håll åtgärden syns.

  Sidan uppdaterades: