Kostnad och handläggning

Handläggningstid

Vi skall handlägga ditt ärende inom 10 veckor, men om ditt ärende behöver kompletteras kommer du få ett brev av oss där du föreläggs att inom en viss tid avhjälpa bristen i din ansökan. Detta föreläggande kommer du få inom tre veckor från din ansökan kom in. Tidsfristen börjar löpa från den dag din ansökan bedöms som komplett eller om du på eget initiativ skickar in handlingar som kan påverka ärendet. Det är viktigt att det är du (sökanden av ansökan) som skickar oss de kompletterande handlingarna.

Följer du inte föreläggandet kan din ansökan avvisas eller avgöras i befintligt skick.

Om det är nödvändigt på grund av handläggning eller utredning får tidsfristen förlängas en gång med ytterligare 10 veckor. Om detta skulle bli aktuellt kommer du få ett beslut, med skäl om förlängningen, innan den ursprungliga tidsbristen har gått ut.

Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om reduktion av avgifter enligt Plan och Bygglagen i kraft. För dig som sökande innebär det att den av Kommunfullmäktige fastställda Plan och Bygglov-taxan reduceras om vi inte håller fastställda tidsfrister. Avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som börjar dagen efter att tidsfristen har löpt ut.

 

Förenklad delgivning

Bygglovsenheten använder sig av förenklad delgivning i bygglovsärenden. Syftet med delgivning är att säkerställa att en person eller företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot. 

Så här går det till

  • Först kommer ett brev eller e-post som innehåller den handling som skall delges dig.
  • Det andra brevet/e-posten är ett kontrollmeddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet/e-posten skickas tidigast första arbetsdagen efter det första brevet/e-posten
  • Har du bara fått kontrollmeddelandet, men inte det första med själva beslutet, bör du snarast kontakta Bygglovenheten.
  • Breven/e-posten skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-post om du har uppgett att den sådan kan användas. Om breven/-posten kommer i retur skickas brev till din folkbokföringsadress/företagsadress, om denna är en annan.

När du fått del av handlingen

Du har normalt fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den dag då bygglovenheten skickade sitt första brev.

Exempel:

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.


Bygglovenheten kan delge handlingar på annat sätt. Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven.

 

 

Kostnad

Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa. 

Avgifter för ärenden (pdf, nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: