Strandskydd

Strandskyddet finns till för att värna allmänhetens friluftsliv och för att bevara växt- och djurliv. Inom strandskyddat område är många byggnads- och anläggningsåtgärder förbjudna. Dispens från förbudet kan ges i vissa fall.

Strandskydd

Strandskyddet gäller som mest 300 meter in mot land, från strandkanten. Strandskyddet gäller på land och i vatten. 

Inom strandskyddat området är det förbjudet att utföra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt. Med hindra menas att fysisk förhindra. Med avhålla menas att allmänheten inte längre känner sig bekväm med att gå där den tidigare har gått, utan istället håller ett visst avstånd från en åtgärd. Det sker vid åtgärder av privat karaktär. Inom strandskyddat område är det dessutom förbjudet att utföra åtgärder som drabbar livsvillkoren för växtlivet eller djurlivet.

 • bygga nya byggnader.
 • ändra befintliga byggnader eller en byggnads användning.
 • bygga andra anläggningar, till exempel bryggor, grillplatser eller staket som hindrar allmänheten att ta sig till platsen.
 • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader, anläggningar eller anordningar.
 • utföra andra åtgärder som kan skada växtliv och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.


Dispens från strandskyddet

För att strandskyddsdispens ska kunna ges krävs att åtgärden inte drabbar allmänhetens tillgänglighet till strandskyddsområden eller livsvillkoren för växtlivet och djurlivet. Dessutom krävs att minst ett särskilt skäl är uppfyllt och att fri passage för allmänheten lämnas mellan åtgärden och strandkanten. De giltiga särskilda skälen finns angivna i Miljöbalken. Skälen som kan beaktas är enbart att området som ansökan avser:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta skäl kan gälla exempelvis om en byggnad som brunnit ner ska ersättas med en ny, eller om en komplementbyggnad uppförs nära huvudbyggnaden. Det som byggs nytt får inte medföra att den privata zonen upplevs som större än innan. 

 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Detta skäl avser inte mindre vägar eller exempelvis branter som gör strandkanten svår att nå.

 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Detta skäl gäller anläggningar, inte byggnader. Det innebär inte att dispens per automatik ges exempelvis bryggor. 

 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Detta skäl gäller företag eller annan typ av verksamhet, inte exempelvis bostäder.

 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Detta skäl gäller inte privata, enskilda intressen, och de innebär inte att dispens per automatik ges exempelvis åtgärder vid allmänna badplatser. 

 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta skäl innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och privata, enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen.

Mer information om strandskydd finns på  Naturvårdsverkets webbplats (extern länk).

Karta som visar bland annat strandskydd, fornlämningar, kulturmiljöer och viss skyddsvärd natur finns på Länsstyrelsens webbplats (extern länk).

 

Så söker du dispens

I de flesta fall är det hos kommunens Bygglovenhet du ska ansöka om strandskyddsdispens. Om platsen även ligger inom naturreservat, Natura 2000-område eller område med landskapsbildskydd är det hos Länsstyrelsen du ska ansöka.

Kontakta kommunens Kundcenter om du är osäker på om platsen ligger inom något av dessa områden. Kundcenter nås genom telefon 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se eller ett besök till Stadshuset.

Hos kommunen handläggs ärendet av bygglovhandläggare. Beslut om att medge eller neka dispens fattas av politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden. En medgiven dispens skickas till Länsstyrelsen som ska godkänna den innan den kan vinna laga kraft och användas.

Du ansöker om strandskyddsdispens separat från eventuell ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovbefriad åtgärd. Ansökan om strandskyddsdispens blir ett separat ärende.

Ansök om strandskyddsdispens.

  Sidan uppdaterades: