Hjälp till att hindra spridningen av invasiva arter!

Här hittar du tips, råd och riktlinjer för hur du kan hindra spridningen av invasiva arter och information om kommunens ansvar i bekämpningen.

En invasiv art kan vara främmande växt- och djurarter som etablerat sig i Sverige och som är skadliga för vår natur. Med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har de kommit till Sverige från andra delar av världen. De sprider sig lätt och kan konkurrera ut inhemska arter vilket kan få konsekvenser genom att balansen i ekosystemen rubbas. Deras utbredning är därför ett hot mot ursprunglig natur och den biologiska mångfalden.

Du kan hjälpa till

Genom att separera invasiva växter från trädgårdsavfallet hindrar du spridningen. Små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor. Frökapslar, växt- jord- och rotdelar ska därför lämnas in väl förpackade till kommunens återvinningscentraler i containerna smått brännbart/energiåtevinning. På Kungälvs återvinningscentraler ska du alltid kontakta personal om att du vill lämna in invasiva arter innan du slänger dem i containern. 

Hitta din närmaste återvinningscentral

Fler tips på vad du kan göra för att hindra spridning av invasiva arter

 • Släng inte växtavfall i naturen, trädgårdsavfall som slängs i naturen är ett miljöbrott.
 • Släng inte invasiva växter i komposten eller i kärl för trädgårdsavfall, lämna istället in till återvinningscentralen.
 • Transportera inte växtavfall i öppet släp.
 • Se till att exotiska djur inte hamnar i naturen.
 • Håll koll på växter du får eller ger bort, räknas de till invasiva arter? 

Lär mer om vad du som privatperson ska och kan göra för att hindra spridning av invasiva arter

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du ska:

 • inte odla eller sprida invasiva arter på din fastighet som ingår i Europeiska unionens (EU) förordning om invasiva arter. Det gäller exempelvis Jättebalsamin och Jätteloka. 
 • bekämpa invasiva arter på din fastighet som ingår i EU:s förordning, exempelvis Jättebalsamin och Jätteloka. 

Läs om vilka arter som ingår i EU:s förordning om invasiva arter här

 • inte sprida invasiva växtarter som inte finns på EU:s förordning, exempelvis parkslide, blomsterlupin och vresros, utanför din fastighet.
 • vara försiktig om du bestämmer dig för att bekämpa invasiva arter. Följ Naturvårdsverkets råd om bekämpning. Använd inte röjsåg eftersom den delar växten i små delar som sprids lätt.

Läs Naturvårdsverkets råd om bekämpning av parkslide


Rapportera invasiva arter

Hittar du en invasiv art är det viktigt att kommunen får reda på var den finns för att kunna planera för åtgärder som hindrar spridning. Rapportera in dina fynd med ett foto på Sveriges Lantbruksuniversitets kartverktyg.

Rapportera in fynd av invasiva arter här

 

Kommunens hantering av invasiva arter

Här hittar du exempel på invasiva arter som finns i Kungälv och som vi fokuserar extra mycket på nu. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om de invasiva arterna, klicka på länken under varje art för att få mer information.

 • Blomsterlupin syns ofta i vägkanter och järnvägsbankar. Växten binder kväve vilket gödslar jorden och konkurrerar ut inhemska ängsväxter bland annat.

Läs mer om Blomsterlupin

 • Jättebalsamin sprider sig lätt och konkurerar ut andra växter om plats, solljus och pollinatörer.  

Läs mer om Jättebalsamin

 • Jätteloka breder snabbt ut sig och kväver andra växter, framför allt örter av olika slag. Jätteloka innebär också en hälsorisk eftersom växtsaften ger brännskador på huden i kombination med solljus. 

Läs mer om Jätteloka

 • Kanadensiskt gullris kan bli upp till två meter hög och sprider sig gärna i på öppna sandrika och näringsfattiga marker.

Läs mer om Kandadensiskt gullris 

 • Parkslide är en av de svåraste invasiva arter att bli av med. Försök inte att gräva upp den själv, eller använda röjsåg eftersom felaktig hantering kan innebära större spridning i slutändan. Parkslide konkurrerar ut både växt- och djurliv och kan påverka arter som groddjur, fåglar och däggdjur eftersom den kan ändra deras livsmiljöer. Växtens rötter kan också tränga in i byggnader och vattenledningar. 

Läs mer om Parkslide

 • Vresros kan påverka och förändra bland annat strandmiljöer och konkurrera ut inhemsk växtlighet. Vresrosen har vassa taggar och förhindrar framkomligheten och säkerheten i dyn-och kustmiljöer. 

Läs mer om Vresros

 

Kommunens ansvar för invasiva arter

Kommunen har ansvar att hantera och förebygga spridning av invasiva arter som fastighetsägare och har ansvaret för skötsel av gröna ytor på allmän platsmark. Kommunen arbetar för att skapa en helhetsbild över utbredningen av invasiva arter i Kungälv som bland annat blir värdefull för att kunna planera åtgärder där flera markägare är berörda.

Kommunen arbetar också med informationsinsatser och andra åtgärder för att skapa engagemang hos allmänheten. Kommunen arbetar även i samarbete med andra aktörer för att undvika risk för spridning via schaktmassor.

Läs mer om ansvarsfördelning och arbetet med invasiva arter i Sverige på Naturvårdsverkets hemsida 

Lokala naturvårdssatsningar (LONA) i Kungälv

2021–2022 kommer kommunen arbeta med att sprida information om och kartlägga invasiva arter och deras utbredning i kommunen inom ett så kallat "LONA-projekt". Projektet syftar till att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att hantera och bekämpa olika invasiva arter.

Handlingsplanen ska användas av enheter och entreprenörer som på något sätt kommer i kontakt med invasiva arter inom kommunen. En viktig del av projektet kommer vara att informera allmänheten, tjänstpersoner, företag och entreprenörer om invasiva arter.

  Sidan uppdaterades: