Anbudsförfrågan för bostäder i Diseröd

Nya detaljplaner för Diseröd centrum och Disekulla med skolområde har vunnit laga kraft och nu kan du som exploatör lägga anbud på marköverlåtelseavtal. Formulär för anbud hittar du längst ned på sidan.

Området

Diseröd är en av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Känslan av att bo på landsbygd och närhet till service samt kollektivtrafik är mycket viktigt. Ett varierat utbud av bostäder ska eftersträvas för att kunna erbjuda kvarboende och öka mångfalden.

I dag har två detaljplaner vunnit lagakraft i Diserödsområdet: detaljplan för Diseröds centrum & detaljplan för Disekulla med skolområde. Sedan tidigare har kommunen tilldelat mark till två exploatörer som avser att bygga bostadsrätter i området Disekulla. Försäljning av bostäderna pågår. Ett nytt centrumhus stod klart december 2017 och innehåller hyresbostäder, pizzeria, bibliotek och närbutik i Diseröd centrum. I Diseröd centrum pågår också i dagsläget en byggnation av en ny kommunal förskola som planeras bli klar för inflyttning hösten 2019. Ett nytt torg, busstation med pendelparkering, lokalgator med GC-vägar är färdigbyggt.

 

 

Syfte

Syftet med anbudsförfrågan är att få underlag för att välja ut en exploatör som kommunen tecknar ett marköverlåtelseavtal med. Kommunen vill teckna avtal med en exploatör som avser att bygga hyresrätter i Diseröd centrum.

 

Omfattning

Exploateringsområdet är ca 6 200 kvm, se två blå områden på den vänstra bilden, byggrätten medger ca 40 lägenheter. Exploateringsområdet kan vid önskemål delas in i två etapper. Hela exploateringsområdet är inte fastighetsbildat.

 

Exploateringsförutsättningar

 • Parkering ska lösas inom egen fastighet.
 • Detaljplanekostnad på 148 000 kr ska erläggas.
 • Gatukostnad ingår i det totala priset
 • Anslutningsavgifter erlägges av exploatören (t ex VA, el).
 • Dagvatten ska omhändertas i enlighet med detaljplanens bestämmelser, fördröjningsmagasin ska finnas inom kvartersmark se plankarta, och i enlighet med kommunens Dagvattenplan, se länk.
 • Fastighetsbildning bekostas av exploatören.
 • Exploatören ansvarar för och bekostar erforderliga geotekniska undersökningar och de åtgärder som kan komma att krävas för att genomföra byggnationen.
 • För avfallshantering gäller "Avfallsplan för Kungälvs kommun" antagen av Kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015) samt Renhållningsordning som beskriver målen med avfallshanteringen, se länk.

 

Tidplan

Detaljplanen har vunnit lagakraft och all infrastruktur är utbyggd i området. Avsikten är att exploatör ska vara utvald i december 2018. Efter att tecknat marköverlåtelseavtal är godkänt genom politiskt beslut ska byggstart påbörjas under 2019.

 

Bedömningskriterier

För Kungälvs kommun är det viktigt att teckna avtal med exploatörer som har kompetens, förmåga och kunskap att genomföra byggnationen. Vi förväntar oss också att exploatörerna håller en hög ambitionsnivå och tillsätter erforderliga resurser för att byggprojektet ska hålla överenskommen tidplan.

En sammanvägning av följande utvärderingskriterier kommer därför att gälla vid utvärderingen av de inkomna anbuden:

 • Totalt pris för exploateringsområdet
 • Hyresrätter med ordnad långsiktig hyresförvaltning
 • Snabb byggstart värderas högt, önskvärt inflyttningsklara bostäder inom 24 månader
 • Väl utnyttjad byggrätt med minst 36 st lägenheter
 • Exploatörens organisation skall ha byggherrekompetens samt kompetens inom bostadsbyggnation.
 • Förvaltarens organisation ska ha kompetens inom hyresförvaltning.
 • Förutsättningar att i samarbete med Kungälvs kommun och övriga exploatörer genomföra projektet

 

Innehåll i ansökan

 • Presentation
 • Totalt pris för exploateringsområdet
 • Antal lägenheter, antal kvm BTA ovan mark
 • Detaljerad tidplan innehållande tider för byggslovsansökan, planerad byggstart och byggtid och förväntad inflyttningsbara bostäder
 • Ordnad långsiktig hyresförvaltning
 • Referensobjekt
 • Organisationsnummer och kontaktperson

Kungälvs kommun förbehåller sig rätten att förkasta anbud och vid behov begära nya anbud.

Tid och inlämning

Anbud lämnas enligt ansökningsformulär som finns på hemsidan. Till detta formulär kan bilagor bifogas. Anbudet skall vara kommunen tillhanda senast kl 12:00 fredagen den 23 november 2018.

Problemet med ansökningsformuläret är nu löst. Välkommen att använda formuläret längre ner på sidan.

 

Kontakt

För information under anbudstiden var vänlig kontakta:
I första hand: Christoffer Bjarneberg, telefon 0303-23 92 17, e-post christoffer.bjarneberg@kungalv.se
I andra hand: Kristina Johansson, telefon 0303-23 94 63, e-post kristina.johansson@kungalv.se

För information om VA och dagvatten vänligen kontakta:
Magnus Lidberg, telefon 0303-23 97 84, e-post magnus.lidberg@kungalv.se

För information angående el och fiber vänligen kontakta Kungälv Energi AB. (Länk till hemsida, öppnas i nytt fönster)

För information angående bygglov vänligen kontakta:
Ulrika Engström, telefon 0303-23 91 98, e-post ulrika.engstrom@kungalv.se

De frågor som kommer in till kommunen angående marköverlåtelsen publiceras tillsammans med svar under rubriken Frågor och svar på den här sidan.

Formulär

Anbud för marköverlåtelseavtal i Diseröd

Välkommen med ditt anbud.

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
 
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Max 200 mb
 
  Sidan uppdaterades: